Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 4/2005

Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  14

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

§ 1
W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:
1. Na kierunku: BIOLOGIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.
2. Na kierunku: BUDOWNICTWO:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – in?ynierskich w zakresie specjalno?ci: „budowa i eksploatacja dróg” z 8-semestralnym okresem nauki.
3. Na kierunku: EKONOMIA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie specjalno?ci: „rynki mi?dzynarodowe i gospodarka globalna”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich w zakresie specjalno?ci: „integracja europejska i rozwój regionalny” z 4-semestralnym okresem nauki.
4. Na kierunku: IN?YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.
5. Na kierunku: IN?YNIERIA ?RODOWISKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.
6. Na kierunku: PEDAGOGIKA:
a) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia – magisterskich w zakresie specjalno?ci: „wczesna edukacja” oraz „praca socjalna” z 4-semestralnym okresem nauki;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich w zakresie specjalno?ci: „doradztwo zawodowe” z 6-semestralnym okresem nauki.
7. Na kierunku: RYBACTWO:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.
8. Na kierunku: TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA:
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie realizowanych specjalno?ci: „biotechnologia ?ywno?ci”, „profilaktyka ?ywieniowa w elementami kosmetologii”, „kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci”, „technologia mi?sa”, „technologia mleczarska”, „technologia produktów ro?linnych”;
b) znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie realizowanych specjalno?ci: „biotechnologia ?ywno?ci”, „technologia mi?sa”, „technologia mleczarska”, „technologia produktów ro?linnych”;
c) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia – magisterskich w zakresie specjalno?ci: „technologia ?ywno?ci” z odpowiednio 3-semestralnym i 4-semestralnym okresem nauki;
9. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci):
a) znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie realizowanych specjalno?ci: „kontrola i sterowanie jako?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej”, „organizacja produkcji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej”, „organizacja krajowego i mi?dzynarodowego obrotu towarów”;
b) uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia – magisterskich w zakresie specjalno?ci: „jako?? ?ywno?ci i obrót towarem” z 3-semestralnym okresem nauki.

§ 2
Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, okre?lonych w ofercie dydaktycznej przed wej?ciem w ?ycie niniejszej uchwa?y – kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów studiów i programów nauczania okre?lonych dla danego kierunku i specjalno?ci.

§ 3
1. Nauczanie na powo?anych uchwa?? specjalno?ciach b?dzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane s? poszczególne kierunki i specjalno?ci kszta?cenia.
2. Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy magistra, in?yniera, licencjata (w zale?no?ci od kierunku studiów i stopnia kszta?cenia) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  15

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
3. Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
1. na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y)  – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia angielska, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny – angielski oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
7. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia germa?ska, filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny  – niemiecki oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
8. na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia wschodnios?owia?ska, filologia ukrai?sko-polska obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b)  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
9. na kierunku: architektura krajobrazu – obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocen? predyspozycji plastycznych) oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.
10. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
11. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak te? sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie.
12. na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego  na poziomie podstawowym (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1. 
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,
d) organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania zagadnie? na egzamin praktyczny i pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Rekrutacyjn?,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Rekrutacyjn?,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawny-mi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
a) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,
b) odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).
3. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów  – w terminie: do 13 lipca 2006 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej:
1. Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs – ranking) i dwucz??ciow? (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi 24 lipca 2006 r.

§ 7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1?6 lub 2?5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? bezpo?rednio kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:
1) w ramach rekrutacji jednocz??ciowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
b) na kierunku: filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;
c) na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;
d) na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;
e) na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;
f) na kierunku: filologia (sp. fil. wschodnios?owia?ska, sp. fil. ukrai?sko-polska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;
g) na kierunku: filologia (sp. fil. germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk niemiecki;
h) na kierunku: filologia (sp. fil. angielska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski;
i) na kierunku: filologia (sp. fil. rosyjska z j?zykiem niemieckim) – przedmioty: j?zyk niemiecki i j?zyk polski;
j) na kierunki: filologia (sp. rosyjska z j?zykiem angielskim) – przedmioty: j?zyk angielski i j?zyk polski.
2) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
b) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i j?zyk polski;
c) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia, j?zyk polski.
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny, w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dostateczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w § 7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 20 lipca 2006 r.
6. Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedzia?u (tabela 4 niniejszej uchwa?y).

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego
A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1A-1I do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa?y.
2. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono obowi?zkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym, który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przed-miotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów  z tego przedmiotu.
3. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany  na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.
4. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych  i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
5. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa?y.
6. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
7. W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.
8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zakwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzy-narodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

B. Egzaminy wst?pne – praktyczne.
Terminy egzaminów wst?pnych (praktycznych) oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.
1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? ocen? stanowi ?rednia ocen sk?adowych.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w § 2 ust. 9, 10, 11 uznaje si? ocen? – dostateczny.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego.
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1A-1I oraz przepisów § 1 ust. 3 oraz § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej nast?pi – 24 lipca 2006 r.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w ust. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Powy?szy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w § 2 ust. 9, 10, 11.
4. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 7 sierpnia 2006 r. Potwierdzenie stanowi:
1) dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci - przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci  w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?;
2) dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie  w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 12
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:
a) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 7 sierpnia 2006 r.
b) przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – dwucz??ciowego, tj. przyst?pili do egzaminu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pili do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie; odwo?a-nie nie przys?uguje kandydatom, którzy w trakcie post?powania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji;
c) przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub egzaminu pisemnego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej,  w ww. terminie.
2. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 13
1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów w ramach odwo?a? zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 25 sierpnia 2006 r. Potwierdzenie stanowi:
1) dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci - przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?;
2) dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.
2. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata  z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 14
II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.
A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalno?ci filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.
2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Na kierunku filologia o specjalno?ci filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
6. Termin egzaminu wst?pnego oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych).
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim, filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia ukrai?sko-polska, filologia wschodnios?owia?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.
3. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 16
Traci moc Uchwa?a Nr 274 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

§ 17
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  16

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2006 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek piel?gniarstwo. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki.
4. Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

§ 2
Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia:
I. Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:
1. na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1An do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1An do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
2. na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Bn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Bn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
3. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Cn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego  w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Cn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
4. na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, tj. obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym oraz dodatkowego przedmiotu do wy-boru z?o?onego na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Dn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Dn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
5. na kierunku filologia polska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1En do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1En do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
6. na kierunku filologia o specjalno?ci filologia rosyjska – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny – rosyjski oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Fn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Fn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
7. na kierunkach: ogrodnictwo, rolnictwo – obejmuje:
a) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z obowi?zkowego przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Gn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.
b) konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Gn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.
§ 3
1. Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu  z 20 maja 2005 roku (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 roku).
2. W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

§ 4
1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.
2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.
3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:
a) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
b) dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,
c) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,
d) organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,
e) przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,
f) zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,
g) przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do zada? Komisji Uczelnianej nale?y:
a) koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),
b) organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,
c) rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

§ 5
1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:
a) podanie i ?yciorys (na formularzu),
b) ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wy-dany przez szko??/ Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Rekrutacyjn?,
c) ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Rekrutacyjn?,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów  na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawny-mi,
e) pi?? fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,
f) dowód op?aty rekrutacyjnej,
g) kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.
2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku piel?gniarstwo do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:
1) dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki;
2) aktualne za?wiadczenie zak?adu pracy potwierdzaj?ce, co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki;
3) dokument potwierdzaj?cy prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po-?wiadczony przez Izb? Piel?gniarsk?.
3. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia – magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do-??czy?:
1) dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,
2) odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).
4. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.
5. Dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 28 lipca 2006 r.

§ 6
Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia.
1. Rekrutacj?-konkurs (ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2.
2. Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi        - 4 sierpnia 2006 r.

§ 7
1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 za-?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.
2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1?6 lub 2?5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz w ramach rekrutacji (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: ochrona ?rodowiska  (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;
b) na kierunku: filologia polska – przed-mioty: j?zyk polski i historia;
c) na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;
d) na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, pedagogika, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;
e) na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;
f) na kierunku: filologia (sp. fil. rosyjska) – przedmioty: j?zyk rosyjski i j?zyk polski.
3. Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uch-wa?y).
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny,  w przypadku, gdy kandydat z obu przed-miotów uzyska oceny, co najmniej dostateczne.
5. Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w § 7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 1 sierpnia 2006 r.
6. Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedzia?u (tabela 4 niniejszej uchwa?y).

§ 8
Zasady post?powania kwalifikacyjnego – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:
1. Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1An-1Gn do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uch-wa?y.
2. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym  w systemie „nowej matury”, na kierunki dla których w kwalifikacji okre?lono obowi?zkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym, który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przed-miotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów  z tego przedmiotu.
3. Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym  w systemie „nowej matury”, na kierunki dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany  na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.
4. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych  i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.
5. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znaj-duj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa?y.
6. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).
7. W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia  szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania  ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.
8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, za-kwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych  na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci - wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) - dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz kandydatów po-siadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzy-narodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

§ 9
Tryb post?powania kwalifikacyjnego.
1. Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug prze-dzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów za-wartych w za??cznikach 1An-1Gn oraz przepisów § 1 ust. 4 oraz § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.
2. Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, ww. komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.
3. Do ww. limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).
4. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia nast?pi – 4 sierpnia 2006 r.

§ 10
Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia, nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w pkt. 1 i 2.
1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.
2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 11
1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przy-j?tym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków   i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ter-minie do 28 sierpnia 2006 r.
2. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12
II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.
A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalno?ciach: filologia angielska oraz filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.
2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci  z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.
4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
5. Na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia angielska oraz filologia germa?ska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów  do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.
6. Terminy egzaminów wst?pnych oraz ter-miny og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych).
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionym  w § 12 A ust. 1) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.
2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalno?ci: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego przez wydzia? limitu miejsc.

C. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich.
1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie  na pomagisterskie studia licencjackie-ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego przez wy-dzia? limitu miejsc.
2. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w pkt. II. A ust. 1, pkt. II. B ust. 1, 2 oraz pkt. II C ust. 1 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

§ 13
1. Studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) s? odp?atne.
2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie:
1) przyj?ci w trybie podstawowym  - w terminie do 8 wrze?nia 2006 r.;
2) przyj?ci w trybie odwo?awczym  – w terminie do 15 wrze?nia 2006 r.
Potwierdzenie stanowi dowód wp?aty (op?aty za studia), przes?any do dziekanatu Wydzia?u w ww. terminie. Nie wniesienie op?aty w wyznaczonym terminie oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

§ 15
Traci moc Uchwa?a Nr 275 Senatu UWM  w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2006 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

§ 16
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  17

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 276 Senatu z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Na podstawie art. 169 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Znosi si? uprawnienia do przyj?cia na studia z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego kandydatom, legitymuj?cym si? dyplomem IB (International Baccalaureat) sk?adaj?cym egzamin maturalny w ramach programu Matury Mi?dzynarodowej.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  18

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie.

Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
Uchwala si? zmiany w Regulaminie studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik  do niniejszej Uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do
Uchwa?y Nr 18 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie

 
W Regulaminie studiów, stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu Uniwersytetu  z dnia 24 wrze?nia 1999 roku, wprowadza si? zmiany, jak ni?ej:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przyj?cie w poczet studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uczelni?”, nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania, którego tre?? okre?la statut Uczelni. Student podpisuje akt ?lubowania, który przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta.
2. Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymacj? studenck?. Indeks jest dokumentem przedstawiaj?cym przebieg i wyniki studiów.
3. Prze?o?onym wszystkich studentów Uczelni jest rektor. Prze?o?onym studentów wydzia?u jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan.
4. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworz? samorz?d studencki. Organy samorz?du studenckiego s? wy??cznym reprezentantem ogó?u studentów uczelni. Samorz?d studencki dzia?a na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym i uchwalonego przez uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du regulaminu, okre?laj?cego zasady organizacji i tryb dzia?ania samorz?du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wy?aniania oraz ich kompetencje.
5. Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym.
6. Warunki odp?atno?ci za studia okre?la umowa zawarta mi?dzy uczelni? a studentem w formie pisemnej. Studenci przyj?ci na studia przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy Prawoo szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego   w programie studiów.
7. Cudzoziemcy podejmuj? i odbywaj? studia na zasadach okre?lonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym. O przyj?ciu na studia decyduje rektor”.

2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Na studiach niestacjonarnych istnieje mo?liwo?? rozpocz?cia zaj?? dydaktycznych wcze?niej ni? w pa?dzierniku, w zwi?zku z tym do-puszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zale?no?ci od ustale? kierownictwa wydzia?ów”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Studia w uczelni prowadzone s? jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.
2. Studia prowadzone s? wed?ug planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rad? wydzia?u wg wytycznych okre?lonych przez Senat, po zasi?gni?ciu opinii wy-dzia?owego organu samorz?du studenckiego.
3. Na kierunkach, na których obowi?zuje  2-stopniowa organizacja studiów, przyj?cie  na studia oznacza przyj?cie na pierwszy sto-pie? (in?ynierski lub licencjackie).
4. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie  na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra, licencjata, in?yniera lub równorz?dnego    na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegó?owe warunki przyj?cia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) - w ramach okre?lonego limitu miejsc.
5. Student odbywa studia wed?ug planu studiów i programu nauczania obowi?zuj?cego w roku akademickim, w którym rozpocz?? nauk?. Rada Wydzia?u mo?e wprowadzi? zmiany do planu studiów i programu nauczania,  nie pó?niej ni? na 5 miesi?cy przed rozpocz?ciem roku akademickiego.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si? do studenta powtarzaj?cego rok studiów lub przeniesionego z innej szko?y na ten sam kierunek studiów oraz kontynuuj?cego nauk?, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku student zobowi?zany jest do uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaleg?o?ci - decyduje dziekan wydzia?u.
7. Zaj?cia dydaktyczne na studiach mog? by? prowadzone tak?e z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??, z uwzgl?dnieniem warunków okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.
8. Zaj?cia dydaktyczne w uczelni oraz spraw-dziany wiedzy i umiej?tno?ci, a tak?e egzaminy dyplomowe, mog? by? prowadzone w j?zyku obcym. W j?zyku obcym mog? by? równie? przygotowywane prace dyplomowe”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Szczegó?owy plan sesji egzaminacyjnych   i tygodniowy rozk?ad zaj??, opracowany po za-si?gni?ciu opinii organów wydzia?owego samorz?du studenckiego, podawany jest do wiadomo?ci studentów na 7 dni przed rozpocz?ciem ka?dego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy og?osze? dziekanatu”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1.W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania studentów, w uczelni powo?ywani   s? spo?ród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych równie? opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kó? naukowych. Decyzj? w tej sprawie podejmuje dziekan.
2. Opiekunów lat oraz opiekunów grup studenckich powo?uje i odwo?uje dziekan, po konsultacji z wydzia?owym organem samo-rz?du studenckiego. Do podstawowych obowi?zków opiekuna nale?y udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach zwi?zanych z ich problemami dydaktycznymi  i socjalnymi, a tak?e opiniowanie na pro?b? studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw zwi?zanych z tokiem studiów.
3. Szczegó?owe zadania opiekunów lat i grup studenckich okre?la i zatwierdza dziekan”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Student, legitymuj?cy si? co najmniej dobrymi wynikami w nauce mo?e studiowa? we-d?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.
2. Szczegó?owe zasady studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydzia?u, która powo?uje równie? opiekuna naukowego. Rada wydzia?u mo?e przekaza? swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Dziekan mo?e wy-st?pi? do komisji dydaktycznej wydzia?u o wy-danie opinii dotycz?cej zasad studiowania we-d?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.
3. Ustalenie indywidualnego planu studiów  i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalno?ci albo na zmianie profilu kszta?cenia, ??czeniu dwu lub wi?cej specjalno?ci w obr?bie jednego lub wi?cej kierunków, a tak?e na udziale studenta w pracach badawczych. Studiowanie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo?e pro-wadzi? do skrócenia okresu kszta?cenia       w szkole wy?szej.
4. W ramach indywidualnego planu studiów  i programu nauczania zapewnia si? szczególn? opiek? dydaktyczno-naukow? oraz indywidualny dobór tre?ci i form kszta?cenia.
5. Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi do ko?ca roku akademickiego, informacje   o post?pach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Je?eli student nie osi?ga zadowalaj?cych wyników w studiowaniu, dziekan wyst?puje do rady wydzia?u o cofni?cie zezwolenia na kszta?cenie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania”.

7.   § 10 otrzymuje brzmienie:
„Przyj?cie na pierwszy semestr (rok) nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelni?. W przypadku niepodj?cia studiów – dziekan skre?la studenta z listy studentów”.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Student mo?e ubiega? si? o:
1) przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek studiów,
2) zmian? formy studiów,
3) podj?cie studiów poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a tak?e w innych uczelniach na zasadach okre?lonych w § 18,
4) podj?cie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach okre?lonych w § 7 i § 8”.

9. W § 13:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student innej szko?y wy?szej, w tym tak?e zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie do uczelni, o ile wype?ni? wszystkie obowi?zki wynikaj?ce z przepisów uczelni, w której studiowa?. Spe?nienie tych obowi?zków potwierdza dziekan dotychczasowej szko?y wy?szej”.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przyj?ciu, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania”.
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, sk?ada ?lubowanie. Podpisany przez studenta akt ?lubowania przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta”.

10. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-3, stosuje si? odpowiednio w przypadku zmiany for-my studiów.”

11. W § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przeniesieniu lub przyj?ciu w przypadkach, o których mowa w § 13 - § 15, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i pro-gramów nauczania. Jednocze?nie, na podstawie zdanych ju? poprzednio przez studenta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone”.

12. § 17 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan odmawia przyj?cia studenta z innej szko?y wy?szej, w tym zagranicznej, jak równie? przeniesienia na inny kierunek studiów oraz zmiany formy studiów, w przypadku,gdy student:
1) nie zaliczy? pierwszego roku,
2) jest zawieszony w prawach studenta,
3) nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,
4) toczy si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne”.

13. W § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dziekan wydzia?u, na którym student  ma podj?? dodatkowe studia, okre?la plan studiów i program nauczania na podstawie zasad ustalonych przez rad? wydzia?u oraz warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania”.

14. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziekan wydzia?u przyjmuj?cego absolwenta uczelni lub innej szko?y wy?szej okre?la rok studiów, na który mo?e by? on przyj?ty oraz termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i pro-gramów nauczania”.

15. § 21 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowym obowi?zkiem studenta jest post?powanie zgodnie z tre?ci? ?lubowania   i regulaminu studiów oraz innych regulaminów obowi?zuj?cych w uczelni.
2. Student jest obowi?zany w szczególno?ci do:
1) uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,
2) sk?adania egzaminów, odbywania praktyk  i spe?niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
3) przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni”.

16.  § 22  otrzymuje brzmienie:
„Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych  w uczelni oraz za czyn uchybiaj?cy godno?ci studenta, student ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn? przed komisj? dyscyplinarn? lub s?dem kole?e?skim rady uczelnianej samo-rz?du studenckiego”.

17. § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Okresem zaliczeniowym jest semestr  lub rok akademicki.
2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wype?nienie przez studenta wymaga? okre?lonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytyczny-mi rady wydzia?u. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e zwolni? studenta z ponownego uczestniczenia w ?wiczeniach lub praktyce, które zaliczy?.
3. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie przez studenta zaliczenia ?wicze?i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru (roku). Je?eli wed?ug uchwalonego przez rad? wydzia?u planu studiów podstaw? zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie okre?lonej liczby punktów, zaliczenie nast?puje po uzyskaniu ustalonego limitu punktów.
4. Liczba egzaminów w roku akademickim nie mo?e przekracza? 8, nie wi?cej jak 4 w semestrze.
5. Student przyst?puje do egzaminu z indeksem i kart? egzaminacyjn?, po uprzednim zaliczeniu zaj?? obowi?zkowych z danego przed-miotu.
6. Student zwraca indeks i kart? egzaminacyjn? do dziekanatu, w terminie okre?lonym przez dziekana.
7. Studentowi, który nie zaliczy? zaj?? obowi?zkowych, przys?uguje prawo odwo?ania si? w ci?gu trzech dni od daty niezaliczenia,  do kierownika jednostki prowadz?cej dane zaj?cia (instytutu, katedry, zak?adu, kliniki, studium). Kierownik jednostki mo?e zarz?dzi? komisyjne sprawdzenie wiadomo?ci studenta.
8. Zaliczenie odbywa si? przed komisj?,   w sk?ad której wchodz?: kierownik w?a?ciwej jednostki organizacyjnej jako przewodnicz?cy komisji, opiekun roku, osoba prowadz?ca zaj?cia, inny specjalista z zakresu danego przed-miotu oraz przedstawiciel wydzia?owego organu samorz?du studenckiego.
9. Realizacja i sposób zaliczania zaj?? realizowanych w jednostkach mi?dzywydzia?owych odbywa si? wed?ug zasad okre?lonych przez rady tych?e jednostek i zatwierdzonych przez rektora.
10. Zaliczenie zaj?? stwierdza si? wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej”.

18. § 27 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan mo?e skre?li? studenta z listy danego roku studiów w czasie trwania semestru- za brak systematycznych post?pów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowi?zkowych zaj?ciach dydaktycznych, z co najmniej dwóch przedmiotów, a tak?e w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia op?at zwi?zanych   z odbywaniem studiów lub ukarania kar? dyscyplinarn? wydalenia z uczelni”.

19. W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk,   o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan lub upowa?niony przez dziekana opiekun praktyk, który mo?e:
1) zaliczy? studentowi praktyk? na podstawie za?wiadczenia zak?adu pracy o jej odbyciu,
2) uzna? za odbycie praktyki w cz??ci lub w ca?o?ci udzia? studenta w pracach obozu naukowego, je?eli program obozu odpowiada wymaganiom okre?lonym w programie nauczania dla danej praktyki,
3) zwolni? studenta z odbywania okre?lonej praktyki, zaliczaj?c na poczet praktyki wykonywan? przez studenta prac?, je?eli jej charakter spe?nia wymogi przewidziane w programie praktyki,
4)  odwo?a? studenta z praktyki w razie naruszenia przez niego regulaminu pracy zak?adu, w którym odbywa praktyk?,
5) nie zaliczy? praktyki, je?eli student    nie spe?ni? ustalonych warunków jej odby-wania”.

20. W § 29 dodaje si? ust. 4 w brzmieniu:
„4. Organizacja i tok studiów uwzgl?dniaj? przenoszenie i uznawanie wyników osi?ganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni,    w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi?gni??, okre?lonego przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego”.

21. W § 30:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Student, który nie przyst?pi? do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowi?zany jest przedstawi? egzaminatorowi w ci?gu 7 dni usprawiedliwienie nieobecno?ci. Je?eli egzaminator uzna je za wystarczaj?ce, wyznacza kolejny termin egzaminu”.
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od decyzji egzaminatora nie uznaj?cej za wystarczaj?ce takiego usprawiedliwienia, studentowi przys?uguje odwo?anie z?o?one   w ci?gu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna”.

22. W § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek studenta, z?o?ony w ci?gu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowe-go, w którym zg?asza on istotne zastrze?enia co do bezstronno?ci przebiegu egzaminu, nast?pny egzamin poprawkowy mo?e by? prze-prowadzony komisyjnie”.

23. W § 32:
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Student mo?e uzyska? zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie wi?cej ni? raz w okresie studiów chyba, ?e przyczyn? powtórnego niezaliczenia by?a d?ugotrwa?a choroba lub inne wa?ne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odp?atne. Zasady pobierania op?at okre?la senat Uczelni”.
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Studentowi, który zosta? skierowany na powtarzanie semestru, przys?uguj? uprawnienia studenckie, z wyj?tkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelnia-na odwo?awcza komisja stypendialna mo?e postanowi? inaczej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej”.

24. § 33 otrzymuje brzmienie:
„1. Student powtarzaj?cy dany rok lub semestr studiów mo?e uzyska? zgod? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze?   i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Decyzj? podejmuje dziekan w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadz?cymi poszczególne przedmioty.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan wyznacza termin, do up?ywu którego student zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których nie-zaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku)”.

25. W § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student mo?e otrzyma? pomoc materialn? w okresie urlopu d?ugoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzj? podejmuje wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelnia-na odwo?awcza komisja stypendialna”.

26. W § 38:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Studentowi, który uko?czy? rok studióww terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyska? wysok? ?redni? ocen?, mo?e by? przyznane:
1) stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,
2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie”.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, okre?la-j?: zasady przyznawania stypendium ministra za wyniki w nauce lub sporcie oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiegow Olsztynie”.
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Student, o którym mowa w ust. 3 mo?e zosta? wyró?niony:
1) pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,
2) dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,
3) nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cymi dla tych nagród”.

27. W § 39:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student zobowi?zany jest z?o?y? prac? dyplomow? w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykona? dzie?o artystyczne, nie pó?niej ni?do dnia:
1) 15 lutego - na studiach ko?cz?cych si? w semestrze zimowym;
2) 30 czerwca - na studiach ko?cz?cych si?    w semestrze letnim.
Liczb? egzemplarzy pracy dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczb? dzie? artystycznych na kierunkach artystycznych, okre?la dziekan”.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan, na wniosek nauczyciela kieruj?cego prac? lub na wniosek studenta, mo?e przesun?? termin z?o?enia pracy dyplomowej, w przypadku:
1) d?ugotrwa?ej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,
2) niemo?no?ci wykonania pracy w obowi?zuj?cym terminie z uzasadnionych przy-czyn niezale?nych od studenta.
Termin z?o?enia pracy w tych przypadkach mo?e by? przesuni?ty nie wi?cej ni? o trzy miesi?ce od terminów okre?lonych w ust. 2”.


28. W § 40:
w ust. 1 czwarte zdanie otrzymuje brzmienie:
„Praca dyplomowa powinna zawiera? streszczenie w j?zyku obcym nowo?ytnym”.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tematy prac dyplomowych powinny by? ustalone i podane do wiadomo?ci i wyboru przez studentów - po zatwierdzeniu przez rad? instytutu lub katedry (kierownika samodzielne-go zak?adu):
1) na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem uko?czenia studiów;
2) na studiach jednolitych magisterskich    – nie pó?niej ni? 1,5 roku przed terminem uko?czenia studiów;
3) na studiach drugiego stopnia – w pierwszym semestrze nauki”.
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny by? brane pod uwag? zainteresowania naukowe, zawodowe i artystyczne studenta oraz mo?liwo?ci kadrowe i organizacyjne uczelni”.

29. W § 41:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzie?a artystycznego, dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powo?any przez dziekana z gro-na nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych”.
ust. 2 skre?lony.

30. W § 43 dodaje si?:
ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Egzamin dyplomowy mo?e by? za zgod? dziekana z?o?ony w jednym z j?zyków kongresowych. Do protoko?u egzaminu dyplomowe-go nale?y wówczas do??czy? t?umaczenie na j?zyk polski”.
ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Przepis ust. 4a nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia, na którym realizowane s? specjalno?ci neofilologiczne”.
ust. 4c w brzmieniu:
„4c. Egzamin dyplomowy mo?e zosta? uznany za pozytywny w przypadku, gdy ka?da odpowied? studenta na pytanie cz?stkowe b?dzie oceniona co najmniej dostatecznie”.

31. W § 46:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uko?czenie studiów nast?puje po z?o?eniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym, a na kierunku weterynaria - po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem, co najmniej dostatecznym.
Absolwent otrzymuje dyplom uko?czenia studiów na okre?lonym kierunku:
1) po z?o?eniu egzaminu dyplomowego    na studiach pierwszego stopnia - in?yniera, licencjata lub licencjata piel?gniarstwa,
2) po z?o?eniu egzaminu magisterskiego (na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach drugiego stopnia) – magistra, magistra sztuki,
3) po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu na kierunku weterynaria -lekarza weterynarii.
Orygina? dyplomu uko?czenia studiów wystawiany jest wy??cznie w j?zyku polskim. Odpis dyplomu, na wniosek studenta, mo?e by? wy-stawiony w j?zykach: angielskim, francuskim, hiszpa?skim, niemieckim, rosyjskim”.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstaw? obliczenia ostatecznego wyniku studiów s?:
1) ?rednia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zalicze? przedmiotównie ko?cz?cych si? egzaminem, uzyskanych w ci?gu ca?ego okresu studiów;
2) ostateczna ocena pracy dyplomowej;
3) ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku piel?gniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi ?redni? arytmetyczn? ocen uzyskanych z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej egzaminu);
4) ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych)”.


Uchwa?a Nr  19

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonuj?cych czynno?ci asystenta-sta?ysty.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
W Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonuj?cych czynno?ci asystenta-sta?ysty stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 59 z dnia 21 maja 2003 r. zmienia si? tre?? § 4 na nast?puj?c?:
㤠4
Miesi?czna stawka stypendium nie mo?e przekracza? 25 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, okre?lonej w Rozporz?dzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. Stypendium mo?e by? przyznane niezale?nie od innych form pomocy materialnej.”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  20

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencj? 2005-2008.

Zgodnie z § 245 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wybiera Komisj? Dyscyplinarn?      do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencj? 2005-2008 w nast?puj?cym sk?adzie:
- prof. dr hab. Jan TYWO?CZUK - Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
- dr hab. Bo?ena SZAFRA?SKA, prof. UWM - Wydzia? Biologii
- prof. dr hab. in?. Adam ?YSZKOWICZ– Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrz.
- prof. dr hab. Jan BRZOZOWSKI – Wydz. Kszta?t. ?rodowiska i Rolnictwa
- prof. dr hab. Aleksy TRALLE - Wydzia? Matematyki i Informatyki
- prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ – Wydz. Med. Wet.
- prof. dr hab. Maria D?BNIEWSKA – Wy-dzia? Nauk Ekonomicznych
- dr hab. Czes?aw KOSAKOWSKI, prof. UWM – Wydz. Nauk Spo?. i Sztuki
- prof. dr hab. in?. Leszek MIESZKALSKI  – Wydzia? Nauk Technicznych
- prof. dr hab. in?. Zbigniew ?MIETANA – Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  21

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 17 Senatu  z dnia 4 lipca 2003 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci cz??ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej  w Olsztynie przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 3/1 (obr?b 107m. Olsztyn) o powierzchni oko?o 50 000 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod us?ugi administracyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa zbiorowego (hotele, pensjonaty), us?ug gastronomicznych, rekreacyjno-turystycznych oraz publicznych.

Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
 
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  22

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Ornecie przy         ul. Braniewskiej 2.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 2, oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 3/17 (obr?b 5 m. Orneta) o powierzchni 6,6606 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), zabudowanej 12 obiektami kubaturowymi o ??cznej powierzchni u?ytkowej 8855,54 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na dzia?ce przewidziano funkcje wytwórcze, us?ugowe, o?wiatowe   i mieszkaniowe.

Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  23

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w obr?bach ewidencyjnych: Dorotowo, Tomaszkowo, Bart?g.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bach ewidencyjnych: Dorotowo, Tomaszkowo, Bart?g oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 53/20; 53/31; 53/39; 155/8; 155/9; 103/4?103/7; 103/11?103/16; 103/21?103/25; 103/27? 103/36 o ??cznej powierzchni 7,5330 ha (wy-rys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), prze-znaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?.
Postaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
      
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  24

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Olsztynie przy  ul. Obro?ców Tobruku 3.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 201 Senatu z dnia 29 pa?dziernika 2004 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Obro?ców Tobruku 3, oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 8/42 (obr?b 108 m. Olsztyn) o powierzchni 1153 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), zabudowanej budynkiem pawilonu po by?ej sto?ówce o powierzchni u?ytkowej 1173 m2.
Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego. 
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  25

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na nabycie prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na nabycie od Gminy Olsztyn prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych        w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 37/1; 37/3; 37/5; 37/6; 37/8; 37/10 (obr?b 118 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 2509 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?cych fragmenty terenu o przeznaczeniu 8MW, 1UK, 8 MN, 25MN zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu po?o?onego w po?udniowej cz??ci miasta, w rejonie ul. Bart?skiej  – Kortowo – Sady”.
Nabycie przedmiotowych dzia?ek umo?liwi Uniwersytetowi uregulowanie struktury w?adania w ramach terenu o jednorodnym przeznaczeniu.
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury nabycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  26

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 235 Senatu z dnia 28 stycznia 2005 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonieul. Bart?skiej, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 34/19; 34/22; 38/6; 38/8; 38/10; 34/34 (obr?b 118 m. Olsztyn) o ??cznej po-wierzchni 6,8292 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? wielorodzinn?.
Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
       
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  27

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej, oznaczonej w ewidencji jako dzia?kanr 367 (obr?b 8 m. Ostróda) o powierzchni 6613 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), zabudowanej budynkiem dydaktycznym (w budowie). Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Ostróda nieruchomo?? przeznaczona jest na us?ugi nieuci??liwe.
Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  28

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po-?o?onego przy ul. Wilczy?skiego.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Wilczy?skiego oznaczonego w ewidencji jako dzia?ka nr 34/35 (obr?b 118    m. Olsztyn) o powierzchni 1459 m2 (wyrys  z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonego na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ki s?siedniej o numerze ewidencyjnym 34/14 (wyrys z mapy ewidencyjnej    w za??czeniu).
Postaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  29

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Dybowskiego oraz ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na odp?atne przekazanie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie, oznaczonych jako dzia?ki 25/85; 25/86; 25/63; 25/41; 25/22; 25/90; 25/88; 34/18; 38/9 (obr?b 118 i 152 m. Olsztyn) o ??cznej po-wierzchni ok. 1,30 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), stanowi?cych fragmenty pasa drogowego, ci?gi piesze oraz parkingi    na rzecz Gminy Olsztyn.
Postaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
       
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury przekazania, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  30

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego.

 

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 84 Senatu  z dnia 4 lipca 2003 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? w drodze przetargu przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci nie-ruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 14/76 (obr?b 112 m. Olsztyn)  o powierzchni 1,1686 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonej      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? wielorodzinn?.
Postaw? do ustalenia ceny wywo?awczej b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  31

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie         ul. Bart?skiej, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 2/64¸2/74; 2/76¸2/80; 2/82¸2/102; 2/104¸2/118; 2/121¸2/135; 2/138¸2/155; 2/157¸2/165; 2/167¸2/186; 2/188¸2/194; 2/196¸2/199; 2/201¸2/204 (obr?b 160 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 13,3734 ha (wy-rys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), prze-znaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?.

Postaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.
      
§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  32

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym, w zwi?zku z decyzj? Prezydenta Miasta Olsztyn Nr ES. MB. 4312-1/05 w sprawie zezwolenia na za?o?enie publicznego gimnazjum, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
„23 Gimnazjum Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów” w Olsztynie otrzymuje nazw? „Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów” z siedzib? w Olsztynie.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od 1 pa?dziernika 2005 roku.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  33

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz  § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:
§ 1
Senat wyra?a zgod? na przekszta?cenie Zak?adu Technologii Materia?ów w Katedr? Technologii Materia?ów i Maszyn.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  34

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2005 rok.

§ 1
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?niejszymi zmianami) w trybie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U.  z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó?niejszymi zmianami) Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego zatwierdza firm? „EXPERT-FIN” Za-k?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo spó?ka    z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib?  w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawozda? finansowych)  do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2005.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  35

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy     z Uniwersytetem w Bari, W?ochy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy        z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym(Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Bari, W?ochy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  36

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracyze S?owackim Uniwersytetem Rolniczym  w Nitrze, S?owacja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy         z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy ze S?owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, S?owacja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  37

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2004/2005.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy     z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365):

§ 1
1. Zatwierdza si? przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2004/2005.
2. Tekst sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2004/2005 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  38

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie:

§ 1
Uchwala si? prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 uwzgl?dniaj?cego: (w tys. z?)
1. Przychody dzia?alno?ci operacyjnej 258.677,20
2. Koszty dzia?alno?ci operacyjnej 250.503,40
3. Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 7.323,80
4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego 18.929,60
 Zmniejszenia funduszu zasadniczego 13.500,00
 Stan funduszu na koniec roku 2006 132.155,00
5. Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 43.000,00
 Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 43.000,00
 Stan funduszu na koniec roku 2006 3,00
6. Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego 340,00
 Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego 350,00
 Stan funduszu na koniec roku 2006 7,40

§ 2
Szczegó?owy plan rzeczowo-finansowy stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.     
    
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  39

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa u?ytkowania wieczystego cz??ci dzia?ki nr 256/78 (obr?b 114 m. Olsztyn).

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. Kalinowskiego stanowi?cego fragment dzia?ki nr 256/78  (obr?b 114 m. Olsztyn) o powierzchni oko?o    0,2 ha, przeznaczonego na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ki s?siedniej o numerze ewidencyjnym 5/61 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu).

§ 2
Postaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.


§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  40

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 292 Senatu z dnia 30 czerwca 2005 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Ksi??ycowej (obr?b 113 m. Olsztyn), oznaczonych   w ewidencji gruntów jako dzia?ki:
- 24/7 o powierzchni 83 m2 (nieruchomo?? przeznaczona na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ki s?siedniej  nr 166),
- 24/9 o powierzchni 50 m2 (nieruchomo?? przeznaczona na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ek s?siednich nr 165, 5/6, 5/20, 5/28),  (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu).

§ 2
Cena sprzeda?y nieruchomo?ci wymienionej  w § 1 b?dzie równa warto?ci oszacowanej przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  41

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onychw obr?bie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 263 Senatu z dnia 29 kwietnia 2005 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie przy ul. Diamentowej, Nefrytowej, Szmaragdowej (obr?b  160 m. Olsztyn), tj. dzia?ek oznaczonych      w ewidencji jako dzia?ki od nr 2/26 do nr 2/57 o ??cznej powierzchni 0,6651 ha, przeznaczonych na popraw? struktury powierzchniowej dzia?ek s?siednich (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu).

§ 2
Warto?? rynkowa prawa w?asno?ci nieruchomo?ci wymienionej w § 1 zostanie oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

§ 3
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do prze-prowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  42

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu, Niemcy.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy  z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365):

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu, Niemcy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  43

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy    z Pa?stwowym Instytutem J?zyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, Rosja.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy      z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365):

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Instytutem J?zyka Rosyjskiego im. A.S. Pusz-kina w Moskwie, Rosja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  44

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Samorz?du Studenckiego.

Na podstawie art. 202, ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wy?szym” (Dz. U. Nr 164 z 30 sierpnia 2005 r., poz. 1365):

§ 1
Senat stwierdza zgodno?? Regulaminu Samorz?du Studenckiego UWM z ustaw? „Prawo o szkolnictwie wy?szym” oraz Statutem Uniwersytetu.

§ 2
Tekst Regulaminu Samorz?du Studenckiego UWM stanowi za??cznik do niniejszej uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  30

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Polityka bezpiecze?stwa  i zarz?dzania kryzysowego”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lip-ca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia         nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 mar-ca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych  w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmiana-mi oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Polityka bezpiecze?stwa i zarz?dzania kryzysowego”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.   z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  31

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: wynagrodzenia  nauczycieli akademickich w roku akademickim 2005/2006 za godziny ponadwymiarowo oraz za pro-wadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackie, in?ynierskiej.

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r.   w sprawie warunków wynagradzania za prac?  i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z pó?niejszymi zmianami), ustalam w roku akademickim 2005/2006 najni?sze stawki wynagrodzenia         za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej:  magisterskiej, licencjackiej,  in?ynierskiej.    

§ 1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj?   za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek:


Lp. 
Stanowisko
 Stawka
za godzin?
w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nad-zwyczajny posiadaj?cy tytu? nauko-wy i  tytu? w zakresie sztuki 58,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego albo stopie?  doktora habilitowanego w zakresie sztuki 
52,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? nauko-wy doktora albo stopie? doktoraw zakresie sztuki, starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? nauko-wy doktora albo stopie?  doktora  w zakresie sztuki 
49,00
4. Starszy wyk?adowca nie posiadaj?cy stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki 39,00
5. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 32,00
    
2.  Rektor na wniosek  kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych ?rodków finansowych jednostki,wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia  2001 roku  (Dz. U. Nr 107,  poz. 1182  z pó?niejszymi zmianami).

§  2
1. Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2005/2006 wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, in?ynierskiej, po jej pozytywnej ocenie, przys?uguje wynagrodzenie wg stawek okre?lonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarz?dzenia:
1) za prowadzenie pracy magisterskiej     - 5 godzin x stawka za godzin? ponad-wymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;
2) za prowadzenie pracy licencjackiej  lub in?ynierskiej - 3 godziny x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  32

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: okre?lenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych  w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim  w Olsztynie.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365) oraz rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej       i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania  i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 965), stanowi si?  co nast?puje:

§ 1
Okre?la si? standardy nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.
§ 2
Standardy, o których mowa w § 1 okre?lone zosta?y w za??czniku do niniejszego zarz?dzenia.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Nr 32 Rektora UWM
z dnia 3 pa?dziernika 2005 r.

Standardy nauczania dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie

Lp. Przedmiot Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Przedmiot kierunkowy 60 Egzamin
2. Metodologia bada? naukowych 30 Zaliczenie
3. Filozofia, ekonomia lub etyka* 30 Egzamin
4. J?zyk obcy ** 90 Egzamin
5. Podstawy pedagogiki 30 Zaliczenie
6. Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wy?szego 30 Zaliczenie
Ogó?em 270 

* przedmiot do wyboru obowi?zkowy     dla wszystkich uczestników studiów doktoranckich
** osoby znaj?ce biegle w mowie i w pi?mie, jeden j?zyk nowo?ytny zwolnione s? z zaj??


Zarz?dzenie Nr  33

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? po-mocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym      (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),  stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1. Wprowadza si? Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejsze-go Zarz?dzenia.
2. Traci moc zarz?dzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 wrze?nia 2004 roku z pó?niejszymi zmianami.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Nr 33 Rektora UWM
z dnia 3 pa?dziernika 2005 r.

R E G U L A M I N
USTALANIA  WYSOKO?CI,  PRZYZNAWANIA  I  WYP?ACANIA  ?WIADCZE?  POMOCY MATERIALNEJ  DLA  STUDENTÓW  UNIWERSYTETU  WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ROZDZIA? I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
1. Student mo?e ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób nie-pe?nosprawnych,
3) stypendium za wyniki w nauce        lub sporcie,
4) stypendium ministra za osi?gni?cia      w nauce,
5) stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe,
6) stypendium na wy?ywienie,
7) stypendium mieszkaniowego,
8) zapomogi.
2. Student mo?e ubiega? si? o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,
2) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni ma??onka i dzieci.
3. ?wiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 przyznawane s? na zasadach i w trybie okre?lonym odr?bnymi przepisami.


§ 2
Pierwsze?stwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przys?uguje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by studiowanie i który znajduje si? w trudnej sytuacji materialnej.

§ 3
1. Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn? powo?uje dziekan, a Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? rektor, spo?ród studentów wybieranych na zasadach i w trybie okre?lonym w Regulaminie Samorz?du Studenckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowi? wi?kszo?? sk?adu komisji.
2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej   i Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej sprawuj? odpowiednio dziekan albo rektor.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mog? uchyli? decyzj? komisji stypendialnej lub odwo?awczej komisji stypendialnej, nie-zgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lip-ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) lub z niniejszym regulaminem.

§ 4
1. Stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce i za wybitne osi?gni?cia sportowe przyznaje minister w?a?ciwy do spraw szkolnictwa wy?szego na wniosek Rady Wy-dzia?u, poprzedzony wnioskiem studenta.
2. Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe nie przys?uguje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze ?rodków uczelni.
3. Prawo do otrzymania stypendiów ministra albo stypendium za wyniki w nauce lub sporcie maj? równie? obywatele pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Po-rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz?onkowie ich rodzin, posiadaj?cy ?rodki finansowe niezb?dne  na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym, ?e osobom tym nie przys?uguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wy?ywienie i zapomóg.

§ 5
1. Student mo?e otrzymywa? stypendia,    o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3, 6-7  w danym roku akademickim przez okres do 10 miesi?cy, natomiast inne stypendia w okresie na jaki zosta?y przyznane.
2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium   na wy?ywienie, przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wynikiw nauce lub sporcie na rok akademicki, z wyj?tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze ?wiadczenia w danym roku akademickim wyp?acane s? nie wcze?niej ni? 14 dni od podj?cia decyzji o przyznaniu ?wiadcze? pomocy materialnej przez komisje, o których mowa w § 3 ust. 1.
4. Student kszta?c?cy si? równocze?nie na kilku kierunkach studiów mo?e otrzyma? stypendia, o których mowa w § 1 ust.   1 pkt. 1 i 4-7 oraz stypendium za wyniki  w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, tylko na jednym z kierunków, we-d?ug w?asnego wyboru, a stypendiumza wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych na ka?dym z kierunków.
5. Studentowi, który po uko?czeniu jednego kierunku studiów kontynuuje nauk?    na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy?ywienie nie przys?uguje, chyba ?e kontynuuje on studia po uko?czeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytu?u magistra, jednak?e    nie d?u?ej ni? przez okres trzech lat.
6. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpo?rednio po studiach pierwszego stopnia (rozpocz?tych w ci?gu roku od uko?czenia studiów pierwszego stopnia - ci?g?o?? studiów), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w cz??ci odnosz?cej si? do sportu za wyniki sportowe z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynaj? si? w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.
7. ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 i 7 nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego      w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
8. Studentowi, który uko?czy? studia przed terminem okre?lonym w regulaminie studiów wyp?aca si?:
1) stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, stypendium na wy?ywienie oraz stypendium mieszkaniowe za miesi?c,         w którym odby? si? egzamin dyplomowy,
2) stypendium za wyniki w nauce     lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty uko?czenia studiów.

§ 6
1. Kwot?:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium na wy?ywienie,
3) stypendium mieszkaniowego,
4) stypendium specjalnego dla osób nie-pe?nosprawnych,
ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku ka?dego roku akademickiego. ?wiadczenia, o których mowa w pkt. 1-4 oraz zapomogi stanowi? nie mniej ni? 52% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia, przy czym kwota przeznaczona na zapomogi nie mo?e przekroczy? 6% tego funduszu.
2. Kwot? stypendium za wyniki w nauce,  o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, ustala-j? Wydzia?owe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne w ramach ?rodków przyznanych na Wydzia?y (Kierunki), stanowi?cych nie mniej ni? 42% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia.
3. Kwota stanowi?ca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej.
4. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna mo?e podzieli? kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej     na kierunki i specjalno?ci, uwzgl?dniaj?c liczb? studentów i ich potrzeby.

§ 7
1. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej wchodz?:
1) prodziekan wydzia?u,
2) przewodnicz?cy (lub delegat) Rady Wydzia?owej Samorz?du Studenckie-go,
3) do dwóch studentów z ka?dego roku studiów, wybranych na zasadach   i w trybie okre?lonym w Regulaminie Samorz?du Studenckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,
4) pracownicy delegowani przez dziekana.
2. W sk?ad Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wchodz?:
1) prorektor do spraw studenckich,
2) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego,
3) przewodnicz?cy ka?dej Rady Wydzia?owej Samorz?du Studenckiego albo delegowana przez niego osoba, b?d?ca studentem danego wydzia?u,
4) pracownicy delegowani przez rektora.
3. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
przy czym odpowiednio Rada Wydzia?owa Samorz?du Studenckiego lub Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego opiniuje kandydatów na poszczególne stanowiska.
4. Decyzje Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj?         je przewodnicz?cy komisji lub dzia?aj?cy  z ich upowa?nienia wiceprzewodnicz?cy.
5. Od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej przys?uguje studentowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej    – w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o ?wiadczeniach przyznanych przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn?.  Do decyzji podj?tych przez komisj? stypendialn? i odwo?awcz? komisj? stypendialn? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego oraz przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administracyjnego.
6. Z prac komisji, o których mowa w ust. 1 i 2 ka?dorazowo sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji.
7. Wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze?         na podstawie orygina?u protoko?u komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby bior?ce udzia? w posiedzeniu.
8. Listy przyznanych ?wiadcze? zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor.
9. Informacja o przyznanych ?wiadczeniach powinna by? podana studentom poprzez wywieszenie listy z numerem albumu studenta, w miejscu do tego przeznaczonym.
10. Wyp?ata przyznanych ?wiadcze? pomocy materialnej nast?puje na rachunek bankowy studenta.

ROZDZIA? II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 8
1. ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 i 6-8, przyznawane s? przez Wy-dzia?owe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne oraz Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? (stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3), na pisemny wniosek studenta.
2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3-5, student mo?e ubiega? si? nie wcze?niej ni? po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

§ 9
1. Student traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:
1) z chwil? skre?lenia z listy studentów,
2) w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,
3) po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,
4) w przypadku rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?,
5) w roku lub w semestrze, który powtarza, z zastrze?eniem przepisu § 10,
6) w okresie przebywania na urlopie dzieka?skim, z zastrze?eniem przepisu § 10,
7) gdy zosta? zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
8) po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
9) gdy uzyska? pomoc materialn? na pod-stawie nieprawdziwych danych,
2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studencki.

§ 10
1. Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wy?ywienie lub stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych w okresie urlopu lub powtarzania roku albo semestru w przypadku:
1) d?ugotrwa?ej choroby i rehabilitacji,
2) narodzin dzieci studenta.
2. Zapomoga mo?e by? przyznana w okresie przebywania na urlopie albo powtarzania roku lub semestru, spowodowanych ci??k? i przewlek?? chorob? studenta lub innymi udokumentowanymi okoliczno?ciami.

ROZDZIA? III
STYPENDIA SOCJALNE,
STYPENDIA NA WY?YWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

§ 11
1. Student znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzyma? stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe.
2. Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego studenta do ubiegania si? o stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?, z tym ?e miesi?czna wysoko?? tego dochodu na osob? w rodzinie studenta nie mo?e by? ni?sza ni? kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wy?sza ni? suma kwot okre?lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami).
3. Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w § 13 ust. 1.
4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowaw ust. 2.
5. Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:
1) do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,
2) do 1 marca – w semestrze letnim.
6. Pracownik dziekanatu zobowi?zany jest  do sprawdzenia kompletno?ci dokumentacji wniosku oraz prawid?owo?ci jego wy-pe?nienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, pracownik okre?la niezb?dne poprawki i uzupe?nienia. Student uzupe?nia dokumentacj? do 27 pa?dziernika w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim danego roku akademickiego.
7. Wniosek nieprawid?owo wype?niony i nie-kompletny nie zostanie rozpatrzony.

§ 12
1. Student studiów stacjonarnych znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzymywa? stypendium mieszkaniowe z tytu?u:
1) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by studiowanie,
2) zamieszkania w domu studenckim         lub w obiekcie innym ni? dom studencki w przypadkach, o których mowa  w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka  i dzieci studenta.
2. Student studiów stacjonarnych ubiegaj?cy si? o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytu?u zamieszkiwania w obiekcie innym ni? dom studencki do wniosku o przyzna-nie stypendium mieszkaniowego do??cza kserokopi? umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe za-meldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracuj?cego ma??onka i dzieci studenta.

§ 13
1. Wysoko?? ?redniego miesi?cznego dochodu netto na jedn? osob? w rodzinie studenta ustala si? na zasadach okre?lonych      w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.    o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami,  z uwzgl?dnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrze?eniem, ?e do dochodu nie wlicza si?:
a) dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, je?eli student jest samo-dzielny finansowo,
b) ?wiadcze?, o których mowa w § 1    ust. 1,
c) ?wiadcze? otrzymywanych na podstawie Dzia?ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
d) ?wiadcze? pomocy materialnej     dla uczniów otrzymywanych na pod-stawie ustawy z dnia 7 wrze?nia     1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U.    z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz   z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
2. Przeci?tny miesi?czny dochód przypadaj?cy na osob? w rodzinie studenta ustala si? na podstawie:
1) o?wiadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:
a) studenta,
b) ma??onka studenta, a tak?e b?d?ce na utrzymaniu studenta lub jego ma??onka dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,
c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studentai b?d?ce na ich utrzymaniu dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli  26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,
2) za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawieraj?cy informacje o:
a) dochodzie,
b) wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od do-chodu,
c) wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od po-datku,
d) wysoko?ci nale?nego podatku,
3) o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny niepodlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem do-chodowym,
4) o?wiadcze? o deklarowanych dochodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?towanym po-datku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne zawieraj?cych w szczególno?ci informacje o:
a) wysoko?ci dochodu,
b) wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od do-chodu,
c) wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od po-datku,
d) wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,
e) wysoko?ci dochodu po odliczeniu nale?nych sk?adek i podatku,
5) dokumentów niezb?dnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:
a) za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y lub szko?y wy?szej,
b) prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego rozwód lub separacj? studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,
c) za?wiadczenia z urz?du pracy     o zarejestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysoko?ci przyznanego zasi?ku,
d) prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów p?aconych studentowi.
3. W przypadku, gdy cz?onek rodziny prze-bywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten po-byt, od dochodu rodziny odejmuje si? kwot? ponoszonej op?aty i nie ujmuje si? tej osoby w sk?adzie rodziny studenta.
4. W przypadku, gdy cz?onek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i nie ponosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w prze-liczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.
5. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego usta-la si? na podstawie powierzchni u?ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych  i wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og?aszane-go na podstawie art. 18 ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,  z pó?n. zmian.).
6. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.
7. W przypadku osób rozliczaj?cych si? z po-datku na podstawie ustawy z dnia 20 listo-pada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zmian.), dochód deklarowany w o?wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4, nie mo?e by? ni?szy od kwoty odpowiadaj?cej sze?ciokrotno?ci sumy nale?nego zrycza?towanego podatku dochodowego i sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne.
8. W przypadku utraty dochodu, prawo     do stypendium socjalnego ustala si?      na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony do-chód.
9. Student jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:
a) posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,
c) jego miesi?czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac? pracowników, og?aszanego na podstawie odr?bnych przepisów,
d) nie z?o?y? o?wiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym      z nich.
10. Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny        w przypadku ma??e?stw studenckich,    tj. takich, w których obydwoje ma??onko-wie s? studentami, ustalana jest oddzielnie         dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem po-stanowie? ust. 9.
11. Je?eli ma??onek studenta nie b?d?cy studentem nie uzyskuje ?adnych dochodów, sytuacj? materialn? studenta okre?la si?   na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby ma??onka do rodziny studenta, z zastrze?eniem postanowie?  ust. 9.
12. Je?eli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców,         na które nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, ?e drugi z rodziców dziecka nie ?yje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone), sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.
13. W semestrze letnim ?wiadczenia przyznaje si? na podstawie wniosków z?o?onych w semestrze zimowym oraz druku o?wiadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowi?zany do ponownego z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych dochód.

§ 14
1. W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci od-no?nie wiarygodno?ci przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego, stypendium     na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska, dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego, przeprowadzonego przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn? lub Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?.
2. Sytuacj? materialn? studenta i rodziny studenckiej ocenia si?, bior?c pod uwag? obowi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
3. W uzasadnionych przypadkach mo?na ??da? od studenta innych dokumentów, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.
4. Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy  do uznania dochodowo?ci tych studentów za zerow?.

§ 15
W przypadku podania nieprawdziwych danych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendiów, student ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

ROZDZIA? IV
STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

§ 16
1. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzyma? student z tytu?u niepe?nosprawno?ci potwierdzonej aktualnym orzeczeniem w?a?ciwego organu.
2. Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wniosku z do-??czonym orzeczeniem ustalaj?cym sto-pie? niepe?nosprawno?ci, w terminach:
a) do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,
b) do 1 marca – w semestrze letnim.
Wnioski z?o?one po tych terminach nie b?d? rozpatrywane.
3. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.
4. Wysoko?? stypendium specjalnego    dla osób niepe?nosprawnych okre?la Rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku ka?dego roku akademickiego.

ROZDZIA? V
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

§ 17
1. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie mo?e otrzyma? student, który uzyska? za poprzedni rok studiów wysok? ?redni? ocen lub osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.
2. Podstaw? do uzyskania stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust.         1 pkt. 3, jest ?rednia ocen z egzaminów  i zalicze? przedmiotów nieko?cz?cych si? egzaminem. Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów danego roku, specjalno?ci, rodzaju i formy studiów (ostatecznej klasyfikacji dokonuj? Wydzia?owe Komisje Stypendialne), ze ?redni? nie ni?sz? ni? 3,5.
3. Próg 20%
a) mo?e by? zwi?kszony przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypendialn? maksymalnie do 25%. Zmiana przekraczaj?ca 25% wymaga zgody Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej na pisemny wniosek Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej;
b) mo?e by? zmniejszony w przypadku, gdy studenci nie spe?niaj? wymaga? ?redniej ocen, o której mowa w ust. 2.
c)  Wniosek o przyznanie stypendium mo?e z?o?y? równie? Dziekan Wy-dzia?u.
d) Student ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce     lub sporcie, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek z obliczon? ?redni? arytmetyczn? ocen za dany rok wraz z indeksem i kart? egzaminacyjn? oraz wniosek o stypendium za wyniki w sporcie z dokumentacj? potwierdzaj?c? osi?gni?cia sportowe, w terminach:
- do 31 pa?dziernika – je?eli nauk?  w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze zimowym,
- do 1 marca – je?eli nauk? w danym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.
Wnioski z?o?one po tych terminach nie b?d? rozpatrywane.
4. Studentowi wpisanemu warunkowo na dany semestr, mo?e by? przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.
5. Studentowi wznawiaj?cemu studia mo?e by? przyznane stypendium za wyniki   w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku akademickiego, na którym wznowi? studia.

§ 18
1. Minimalna kwota stypendium za wyniki  w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, wynosi 50% najwy?szego stypendium         z wyniki w nauce.
2. Osoby powy?ej ?redniej ocen, o której mowa w § 17 ust. 2, otrzymuj? stypendia         w zale?no?ci liniowej od 50% do 100%.
3. ?rodki finansowe przekazywane do dyspozycji Wydzia?owych Komisji Stypendialnych mog? by? przez te Komisje rozdysponowane w ramach wydzia?u pomi?dzy poszczególnymi grupami najlepszych studentów danego roku, specjalno?ci, rodzaju i formy studiów (ostatecznej klasyfikacji dokonuj? Wydzia?owe /Kierunkowe/ Komisje Stypendialne) - celem zapewnienia sprawiedliwego podzia?u ?rodków i zrównania kwot za podobne osi?gni?cia w nauce.

§ 19
1. W ?redniej ocen za dany rok akademicki, jako podstaw? stypendium za wyniki    w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt.   3, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów   i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? w danej sesji egzaminem, okre?lonych w planie studiów.
2. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie obowi?zuj?ce przedmioty, w tym oceny z:
a) wybranego j?zyka (j?zyków),
b) przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako ró?nice programowe,
c) przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kszta?cenia zawodowego, spo?ecznego, humanistycznego i etyczne-go - wpisane w program,
d) przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.
Ostatecznej kwalifikacji przedmiotów dokonuje dziekan.
3. W ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen         z przedmiotów:
a) realizowanych (za zgod? dziekana) z wyprzedzeniem,
b) drugiej specjalno?ci lub kierunku,
c) kszta?cenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,
d) wychowania fizycznego,
e) praktyk zawodowych.
4. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, licz?c ka?d? ocen? niedostateczn? wpisan? przez egzaminatora.
5. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, b?d? nie zdania egzaminu kwalifikuj?cego do powtórzenia przedmiotu bez konieczno?ci powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.
6. ?rednia ocen za semestr powtarzany warunkowo sk?ada si? z:
a) ocen przedmiotów powtarzanych,
b) ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.
7. ?redni? ocen do celów stypendialnych wylicza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta ?redniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.
8. Rektor i dziekan mog? zarz?dzi? dodatkowe potwierdzenie ?redniej ocen do celów pomocy materialnej.

§ 20
1. Stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 mo?e otrzyma? student, który osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzy-narodowym lub krajowym.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
3. Podstaw? do uzyskania stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wydzia?u do 31 pa?dziernika danego roku akademickiego, pisemnego wniosku wraz z za??czonymi odpowiednimi dokumentami o osi?gni?ciach sportowych z roku akademickiego poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku. Wnioski z?o?one po tym terminie nie b?d? rozpatrywane.
4. Przepisy § 17 ust. 6-7 stosuje si? odpowiednio.
5. O przyznanie stypendium za wyniki    w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 student mo?e ubiega? si? nie wcze?niej ni? po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
6. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna przyznaj?c stypendium za wynikiw sporcie, uwzgl?dnia nienagann? postaw? studenta oraz szczebel, na jakim zosta?y one zdobyte.
7. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna po konsultacjach ze Studium Wy-chowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickim Zwi?zkiem Sportowym Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala na pierwszym posiedzeniu    w danym roku akademickim kategorie po-szczególnych progów, w jakich przyznawane b?d? stypendia za wyniki w sporcie.
8. Wysoko?ci stypendiów w kategoriach po-szczególnych progów okre?la rektor w po-rozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku roku akademickiego.
9. Student ubiegaj?cy si? o stypendium musi systematycznie uczestniczy? w zaj?ciach sportowych.
10. Stypendium mo?e by? odebrane studentowi, który zosta? zawieszony w prawach za-wodnika.
11. Studentowi, który nie otrzyma? stypendium, o którym mowa w ust. 1 przys?uguje prawo z?o?enia pisemnego odwo?ania  od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej do rektora w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o przyznaniu ?wiadczenia.
12. Odwo?anie, o którym mowa w ust. 11 student sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie.

§ 21
Student mo?e otrzymywa? tylko jedno z wymienionych stypendiów:
a) stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
b) stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt. 5,
c) stypendium przyznawane na podstawie  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U.       z 2001 roku Nr 81, poz. 889, z pó?n. zm.).

ROZDZIA? V
ZAPOMOGI

§ 22
1. Zapomoga jest form? dora?nej bezzwrotnej pomocy dla studenta i mo?e by? przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.
2. Student mo?e otrzyma? zapomog?, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
3. Zapomog? przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania od jej decyzji - Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
4. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wy-dzia?owych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych, zapomog? mo?e przyzna? rektor.

ROZDZIA? VI
ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC
W DOMACH STUDENCKICH

§ 23
1. Miejsca w domach studenckich na nowy rok akademicki osobom uprawnionym przyznaj? Wydzia?owe (Kierunkowe) Komisje Mieszkaniowe, a w trakcie roku akademickiego dziekan lub rektor.
2. Z miejsca w domu studenckim student mo?e korzysta? w okresie od 25 wrze?nia         do 25 czerwca nast?pnego roku. Student ma obowi?zek regularnie wnosi? op?aty        za okres, w którym przys?uguje mu zakwaterowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku traci on mo?liwo?? zakwaterowania w domu studenckim w nast?pnym roku akademickim.
3. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej wchodz?:
1) prodziekan,
2) starostowie lat,
3) przewodnicz?cy Rady Mieszka?ców danego domu studenckiego lub upowa?niona przez niego osoba       - z g?osem doradczym,
4) przewodnicz?cy (lub delegat) Rady Wydzia?owej Samorz?du Studenckie-go - z g?osem doradczym.
4. Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Mieszkaniow? stanowi?:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przewodnicz?cy Rad Wydzia?owych Samorz?du Studenckiego,
3) przewodnicz?cy Rady Osiedla Akademickiego,
4) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego.
5. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
6. Miejsca w Pó?sanatorium przydziela Komisja, w sk?ad której wchodz?:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przedstawiciel Niepublicznego Akademickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej,
3) do dwóch przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorz?du Studenckiego.
Podania o przydzia? miejsc w Pó?sanatorium przyjmuje przedstawiciel Niepublicznego Akademickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w ter-minie do 20 maja. Do dyspozycji Komisji jest 105 miejsc, które wydziela si? z puli uczelnianej. Od decyzji przys?uguje odwo?anie do Rektora w terminie 7 dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o miejscach przyznanych przez Komisj?.

§ 24
1. Ogóln? liczb? miejsc w domach studenckich, przewidzian? do zasiedlenia     od 25 wrze?nia do 25 czerwca, przydziela wydzia?om (kierunkom) rektor w porozumieniu z Rad? Uczelnian? Samorz?du Studenckiego.
2. Kandydatom przyj?tym na pierwszy rok studiów w drodze rekrutacji, miejsca w do-mach studenckich przydziela dziekan.
3. Studentom Wydzia?u (kierunku) miejsca  w domach studenckich przydziela Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.
4. Cudzoziemcom – kandydatom, przyjmowanym na pierwszy rok studiów, miejsca w domach studenckich przydziela rektor.
5. Cudzoziemcom miejsca w domach studenckich przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.
6. Wspó?ma??onkowi studenta, nie b?d?cemu studentem Uniwersytetu, miejsce w domu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w drugiej kolejno?ci - po zaspokojeniu potrzeb studentów wydzia?u (kierunku).
7. Wspó?ma??onkowi studenta, studiuj?cemu na innym kierunku w Uniwersytecie, miejsce w domu studenckim przyznaje Wy-dzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, po uzgodnieniu (wymianie miejsc) z Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow? wspó?ma??onka.
8. Dzieciom studenta odr?bne miejsce w do-mu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa,w ramach puli miejsc przewidzianych         dla studentów tego wydzia?u (kierunku).
9. Studentowi powtarzaj?cemu semestr lub rok miejsce w domu studenckim przyznawane jest w ostatniej kolejno?ci.

§ 25
1. Student ma prawo pisemnego odwo?ania si? od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowejw terminie siedmiu dni od og?oszenia decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej. Do odwo?ania nale?y do-??czy? podanie rozpatrzone negatywnie przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?.
2. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa dysponuje rezerw? miejsc, stanowi?c? 2% ogólnej puli miejsc w domach studenckich.
3. Skierowanie do domu studenckiego wyda-je dziekan.
4. Skierowanie do Pó?sanatorium wydaje rektor.

§ 26
1. Ustala si? nast?puj?ce kryteria przydzia?u miejsc w domach studenckich przez Wy-dzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?:
1) odleg?o?? miejsca zamieszkania i mo?liwo?? dojazdu na uczelni?,
2) sytuacja materialna i ?yciowa studenta,
3) wyniki w nauce:
a) studenci I roku studiów - ?rednia ocen z semestru zimowego,
b) studenci II - V roku studiów      – ?rednia ocen z ostatnich dwóch zako?czonych semestrów, tj. letniego i zimowego,
4) dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci akademickiej.
2. Wniosek studenta o miejsce w domu studenckim, zaopiniowany negatywnie przez kierownika domu studenckiego nie mo?e by? rozpatrzony pozytywnie przez Wy-dzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?.

§ 27
1. Informacje o terminie, miejscu, sposobie op?aty za miejsce w domu studenckim za-warte s? w Regulaminie Mieszka?ców Do-mu Studenckiego.
2. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym rozdziale, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Mieszkaniowa, a w okresach gdy nie funkcjonuje - rektor.

§ 28
1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki na-le?y z?o?y? w dziekanacie do 20 maja,         bez wezwania.
2. Komisja ds. Pó?sanatorium posiadaj?ca uprawnienia przydzia?u miejsc oraz Wy-dzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa - zobowi?zane s? do rozpatrzenia wniosków do 25 maja.
3. Odwo?ania od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej  oraz Komisji ds. Pó?sanatorium do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej mo?na sk?ada? do 3 czerwca.
4. Uczelniana Odwo?awcza Komisja    Mieszkaniowa rozpatruje odwo?ania  do 10 czerwca.
5. Przydzia?u miejsc w domach studenckich kandydatom przyj?tym na pierwszy rok studiów nale?y dokona? do 7 sierpnia. Przydzia?u miejsc w Pó?sanatorium kandydatom przyj?tym na pierwszy rok studiów nale?y dokona? do 10 wrze?nia.
6. Przydzia?u miejsc w domach studenckich cudzoziemcom - kandydatom na pierwszy rok studiów, nale?y dokona? do 10 wrze?nia.

§ 29
Student zobowi?zany jest do potwierdzenia zamiaru zakwaterowania w domu studenckim:
1) do 30 czerwca – studenci,
2) termin okre?lony przez dziekana wydzia?u – kandydaci zakwalifikowani do przyj?cia na I rok studiów oraz otrzymuj?cy skierowania po w?a?ciwym terminie rozpatrywania wniosków w trybie innym ni? przewidziany w § 28.
Potwierdzenie stanowi pisemne zobowi?zanie do zamieszkania oraz wniesienie kaucji.

§ 30
Student mo?e utraci? prawo do zamieszkania w domu studenckim je?eli nie spe?ni? warunków, o których mowa w § 29 oraz w przypadku post?powania niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Studiów lub Regulaminem Domu Studenckiego.

ROZDZIA? VII
POSTANOWIENIA KO?COWE

§ 31
1. ?wiadczenia pobrane na podstawie nie-prawdziwych danych student zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.
2. W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? studenta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

§ 32
1. ?rodki finansowe na stypendia za wyniki w nauce oraz zapomogi przyznawane  s? wydzia?om (kierunkom) na podstawie aktualnego stanu osobowego studentów.
2. Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia?y (kierunki).
3. Nie pobranie przez studenta przyznanych ?wiadcze? przez okres trzech miesi?cy od daty sporz?dzenia listy wyp?at, powoduje jego utrat?, a ?rodki zasilaj? uczelniany fundusz pomocy materialnej.


§ 33
W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna,   a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

§ 34
1. Regulamin obowi?zuje od dnia 1 pa?dziernika 2005 roku.
2. Zmiany tre?ci niniejszego regulaminu dokonane by? mog? wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Regulamin uzgodniono z Samorz?dem Studenckim.


Zarz?dzenie Nr  34

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 17 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: utworzenia Regionalnego Centrum Informatycznego.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia     27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (D. U. Nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r.) w zwi?zku z Uchwa?? Nr 8 Senatu UWM     z 23 wrze?nia 2005 roku stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Tworzy si? Regionalne Centrum Informatyczne jako jednostk? ogólnouczelnian?.

§ 2
Zasady funkcjonowania Centrum okre?la Regulamin stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Nr 34 Rektora UWM
z dnia 17 pa?dziernika 2005 r.

Regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum Informatycznego

I. Cele i zadania Centrum


§ 1
Centrum jest ogólnouczelnian? jednostk? organizacyjn? Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie utworzon? w celu prowadzenia dzia?alno?ci informatycznej w zakresie:
1. edukacyjnym:
1) opracowanie programów i materia?ów szkoleniowych jednolitego systemu podstawowego kszta?cenia informatycznego studentów UWM;
2) przygotowanie rozszerzonej oferty edukacji informatycznej (w tym pro-gramów i materia?ów szkoleniowych), skierowanej do: studentów i pracowników UWM oraz mieszka?ców Olsztyna i Regionu Warmi?sko-Mazurskiego;
3) organizacja szkole? podstawowego kszta?cenia informatycznego studentów UWM z zakresu informatyki  (w ramach jednolitego systemu) oraz edukacji informatycznej pracowników UWM, mieszka?ców Olsztyna i Regionu Warmi?sko-Mazurskiego;
4) rekonwersja zawodowa mieszka?ców Regionu Warmi?sko-Mazurskiego ukierunkowana na zastosowania informatyki, poprzez studia podyplomowe  i kursy;
5) rozwijanie kszta?cenia na odleg?o?? jako formy edukacji ustawicznej.
2. analityczno – badawczo - projektowym:
1) prace studyjne zwi?zane z informatyzacj? UWM i Regionu Warmi?sko-Mazurskiego: analizy potrzeb, wymagania, koncepcje, analizy techniczno-ekonomiczne przedsi?wzi?? informatycznych itp.;
2) prace badawczo-projektowe nad systemami informatycznymi na rzecz UWM i Regionu Warmi?sko-Mazurskiego w pe?nym cyklu wytwarzania;
3) prace naukowo – badawcze nad rozwojem ?wiat?owodowej sieci szkieletowej kraju;
4) ekspertyzy;
5) opinie;
6) doradztwo.
3. modernizacji, rozbudowy i utrzymania zdatno?ci u?ytkowej infrastruktury teleinformatycznej UWM:
1) analiza i identyfikacja potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych infrastruktury teleinformatycznej UWM;
2) rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej UWM,        a w szczególno?ci:
a) informatyczne wsparcie procesu kszta?cenia i prowadzenia bada? naukowych,
b) opracowanie, wdro?enie i rozwój systemu ewidencji i zarz?dzania infrastruktur? Uczelni (SEZI),
c) zarz?dzania bezpiecze?stwem Uczelni,
d) modernizacja i rozwój sieci komputerowych,
e) budowa infrastruktury informatycznej Wydzia?u Matematyki     i Informatyki oraz Centrum Nauk Humanistycznych;
3) utrzymanie stanu zdatno?ci infrastruktury teleinformatycznej UWM;
4) modernizacja i utrzymanie zdatno?ci szkieletowej sieci ?wiat?owodowej UWM;
5) modernizacja i utrzymanie zdatno?ci szkieletowej sieci ?wiat?owodowej OLMAN;
6) zarz?dzanie eksploatacj? uczelnianej        i regionalnej infrastruktury teleinformatycznej        

II. Struktura, Organy Centrum i jego pracownicy

§ 2
1. Centrum jest podporz?dkowane bezpo?rednio Rektorowi.
2. Centrum ma struktur? zak?adow?:
1) Zak?ad (Studium) Edukacji Teleinformatycznej;
2) Zak?ad Analityczno – Badawczy Teleinformatyki;
3) Zak?ad Modernizacji i Eksploatacji Infrastruktury Teleinformatycznej.
3. Organami zarz?dzaj?cymi Centrum s? Dyrektor  oraz Rada Naukowa.

§ 3
1. Dyrektor kieruje Centrum we wspó?dzia?aniu z Rad? Naukow?.
2. Dyrektora Centrum, jego zast?pców oraz kierowników zak?adów powo?uje Rektor, na okres kadencji w?adz akademickich.
3. Kandydata na Dyrektora Centrum proponuje Rada Naukowa.
4. Kandydatów na zast?pców Dyrektora Centrum i kierowników zak?adów proponuje Dyrektor, po zasi?gni?ciu opinii Rady Naukowej.
5. Dyrektor organizuje prac? Centrum i jest w tym zakresie prze?o?onym pracowników, o których mowa w § 5.
6. Dyrektor reprezentuje Centrum.

Rada Naukowa
§ 4
1. W sk?ad Rady Naukowej wchodz?:
a) dyrektor, jego zast?pcy i kierownicy zak?adów;
b) pracownicy z tytu?em naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w Centrum;
c) powo?ani przez Rektora przedstawiciele Wydzia?ów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, 
d) przedstawiciel Rady U?ytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OL-MAN.
2. Kadencja Rady Naukowej zgodna jest z kadencj? organów kolegialnych uczelni.
3.  Do kompetencji Rady Naukowej nale?y:
a) opiniowanie  programów i planów dzia?alno?ci,
b) opiniowanie podejmowanych przedsi?wzi?? edukacyjnych i badawczych,
c) okresowe opiniowanie realizacji przedsi?wzi?? edukacyjnych i badawczych,
d) opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora  z dzia?alno?ci Centrum.
4. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodnicz?cego.
5. Zwyczajne posiedzenia Rady Naukowej Centrum odbywaj? si? nie rzadziej, ni? co pó? roku.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady mo?e zosta? zwo?ane na wniosek Rektora, przewodnicz?cego Rady lub Dyrektora.

Pracownicy

§ 5
Pracownikami Centrum s?:
1) osoby z tytu?em naukowym profesora albo ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Centrum na podstawie mianowania lub umowy o prac?;
2) osoby ze stopniem naukowym doktora oraz magistra zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o prac?;
3) osoby wykonuj?ce czynno?ci naukowo-techniczne albo biurowo-administracyjne zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o prac?,
4) czasowo oddelegowani do pracy w Centrum pracownicy zatrudnieni w innej jednostce organizacyjnej Uczelni.


III. Organizacja dzia?alno?ci Centrum

§ 6
1. Podstawow? form? organizacyjn? dzia?alno?ci Centrum stanowi? Zespo?y Zadaniowe o charakterze:
1) czasowym – powo?ywane do realizacji zada? przez okre?lony przedzia? czasu, b?d? na czas nie okre?lony;
2) zadaniowym – do wykonania konkretnego przedsi?wzi?cia wynikaj?cegoz umowy zawartej przez Centrum.
2. W sk?ad Zespo?ów Zadaniowych mog? wchodzi? osoby zatrudnione na podstawie mianowania lub umowy o prac?, osoby które s? studentami, prowadz? dzia?alno?? gospodarcz?, b?d?  aktualnie nie s? zatrudnieni.
3. Kierownika Zespo?u Zadaniowego powo?uje Dyrektor Centrum na wniosek kierownika Zak?adu, w zakresie dzia?ania którego znajduje si? problematyka przedsi?wzi?cia, po zasi?gni?ciu opinii Rady Naukowej.
4. Sk?ad osobowy Zespo?u Zadaniowego proponuje jego kierownik, za? zatwierdza Dy-rektor po zaopiniowaniu przez kierownika Zak?adu.
5. Form? wynagradzania cz?onków Zespo?u Zadaniowego okre?la Dyrektor na wniosek kierownika Zespo?u – z uwzgl?dnieniem ogranicze? formalno-prawnych i finansowych mo?liwo?ci.

IV. Finansowanie dzia?alno?ci Centrum

§ 7
1. Centrum jest samofinansuj?c? si? jednostk? organizacyjn? UWM.
2. ?rodkami finansowymi dzia?alno?ci Centrum s? przychody:
1) z tytu?u zada? wykonywanych      na rzecz UWM;
2) z realizacji studiów podyplomowychi kursów;
3) z realizacji prac umownych: grantów, projektów badawczych i celowych unijnych i krajowych, ekspertyz, opinii, doradztwa itp.;
4) za udzia? pracowników Centrum w zespo?ach badawczych i eksperckich;
5) z tytu?u dofinansowania dzia?alno?ci statutowej przez Ministerstwo Nauki        i Informatyzacji i samorz?d regionalny.

V. Postanowienia ko?cowe

§ 8
1. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania przez Rektora.
2. Zmiany w Regulaminie mog? by? wprowadzone Zarz?dzeniem Rektora.


Zarz?dzenie Nr  35

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 listopada 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zarz?dzanie jako?ci? w administracji”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lip-ca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzeniai organizacji studiów podyplomowych        w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmiana-mi oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na wydziale Prawa i Administracji tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Zarz?dzanie jako?ci? w administracji”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jestw systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  36

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Przyroda”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 usta-wy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Za-rz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie  z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Biologii studiów podyplomowych  w zakresie: „Przyroda”.
2. Studia podyplomowe otrzymuj? nazw?: „Nauczanie przyrody w szkole podstawowej”.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  37

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Technicznych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 33 Senatu UWM z 25 listopada 2005 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 grudnia 2005 r. na Wydziale Nauk Technicznych przekszta?ca si? Zak?ad Technologii Materia?ów w Katedr? Technologii Materia?ów i Maszyn.

§ 2
Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  38

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany wzoru druku za?wiadczenia potwierdzaj?cego przygotowanie absolwentów do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w okre?lonym zakresie.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia     27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W zarz?dzeniu Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie okre?lenia wzoru druku za?wiadczenia o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w okre?lonym zakresie, wprowadza si? zmiany:
1) Za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku Nr 1 do niniejszego Zarz?dzenia.
2) Za??cznik Nr 2 do Zarz?dzenia otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku Nr 2 do niniejszego Zarz?dzenia.
§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem pod-pisania z moc? od 1 czerwca 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  39

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja artystyczna sztuka”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 usta-wy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Za-rz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie   z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki studiów podyplomowych w zakresie: ”Edukacja artystyczna sztuka”.
2. Studia podyplomowe otrzymuj? nazw?: „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest   w systemie zaocznym.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  40

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osi?gni?? studenta”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149, poz. 1233), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ustala si? wzór druku „Roczna/semestralna karta osi?gni?? studenta”, stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Druk „Roczna/semestralna karta osi?gni?? studenta”, o którym mowa w § 1 obowi?zuje    od 1 stycznia 2006 roku.

§ 3
Traci moc za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia  Nr 52 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie: okre?lenia wzoru rocznej/semestralnej karty egzaminacyjnej studenta oraz wzoru karty egzaminów poprawkowych.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  41

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Protokó? komisji egzaminu dyplomowego”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lip-ca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149,  poz. 1233) i Wykazem Druków dla szkó? wy?szych wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 pa?dziernika 1996 roku w pi?mie (sygn. DA-252-11/96), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Ustala si? wzór druku „Protokó? komisji egzaminu dyplomowego”, stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Druk stosuje si? w celu dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego na wszystkich kierunkach studiów.

§ 2
Druk „Protokó? komisji egzaminu dyplomowego”, o którym mowa w § 1 obowi?zuje  od 1 stycznia 2006 roku.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  42

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Protokó? zaliczenia przedmiotu”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia    27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149,  poz. 1233) i Wykazem Druków dla szkó? wy?szych wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 pa?dziernika 1996 roku w pi?mie (sygn. DA-252-11/96), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Ustala si? wzór druku „Protokó? zaliczenia przedmiotu”, stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Druk stosuje si? w celu dokumentowania zaliczenia przedmiotu na wszystkich kierunkach studiów.

§ 2
Druk „Protokó? zaliczenia przedmiotu”, o którym mowa w § 1 obowi?zuje od 1 stycznia 2006 roku.

§ 3
Wraz z wej?ciem w ?ycie nowego wzoru druku, o którym mowa w § 1, traci moc druk „Protokó? egzaminu w terminie” oznaczony w „Wykazie druków dla szkó? wy?szych” Ministerstwa Edukacji Narodowej jako MEN –II –20 SW.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  43

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2005 r.
 
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz Uchwa?y Nr 246 Senatu UWM z dnia 18 marca 2005 r., zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1
W planie rzeczowo-finansowym na rok 2005, uchwalonym przez Senat 18 marca 2005 r. dokonuje si? nast?puj?cych zmian: (w tys. z?)
1. Przychody dzia?alno?ci operacyjnej 272.353,90
2. Koszty dzia?alno?ci operacyjnej 250.503,40
3. Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej 21.850,50
4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego 18.929,60
Zmniejszenia funduszu zasadniczego 13.500,00
Stan funduszu na koniec roku 2005 127.005,00
5. Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 40.490,00
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów 43.000,00
Stan funduszu na koniec roku 2005 3,00
6. Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego 300,00
Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego 350,00
Stan funduszu na koniec roku 2005 17,40

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  44

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 roku

w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie okre?lenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kszta?cenia (Dz. U. Nr 116 poz. 104 z pó?n. zm.), rozporz?dzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z 7 wrze?nia 2004 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207 poz. 2110), rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 26 wrze?nia 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. nr 107,  poz. 1182 z pó?n. zm.), po zasi?gni?ciu opinii Samorz?du Studenckiego stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustalam zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych oraz praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2005/2006, okre?lone w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Nr 44 Rektora UWM
z dnia 16 grudnia 2005 r.

ZASADY ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH I PEDAGOGICZNYCH

A.  STUDIA STACJONARNE
1. Form?, miejsce oraz czas trwania poszczególnych praktyk zawodowych i zawodowych – nauczycielskich (zwanych dalej pedagogicznymi), dostosowanych do specyfiki programu kszta?cenia i mo?liwo?ci finansowych wydzia?u, okre?la dziekan,  po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u.
2. Dziekan wydziela ze ?rodków przyznanych wydzia?owi na ca?o?? procesu dydaktycznego niezb?dn? kwot? do realizacji planowanych praktyk i odpowiada za jej w?a?ciwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostatecznym terminem realizacji zobowi?za? finansowych uczelni z tytu?u praktyk  odbywanych  w  czasie  letniej  przerwy  wakacyjnej  jest 30 listopada 2006 r.
3. Dziekan po zasi?gni?ciu opinii rady wy-dzia?u, mo?e przesun?? w planie studiów realizacj? cz??ci lub ca?o?ci praktyk.
4. Dla zapewnienia miejsc praktyk dziekan - z upowa?nienia rektora - zawiera umow? lub porozumienie (wzory druków w za??czeniu) z podmiotami prawnymi, rolnika-mi indywidualnymi lub innymi jednostka-mi organizacyjnymi zwanymi zak?adami pracy. Umow? zawiera si? w przypadku skierowania z Uczelni na praktyk?, za? po-rozumienie gdy akceptuje si? propozycj? studentów dotycz?c? miejsca odbywania praktyki.
Umowa lub porozumienie powinno okre?la? w szczególno?ci:
-  rodzaj praktyki i czas jej trwania,
-  program praktyki.
5. Studentów obowi?zuje 40 godzinny ty-dzie? pracy na praktykach zawodowych i 30 godzinny tydzie? pracy podczas odbywania praktyk  pedagogicznych (ci?g?ych).
6. Praktyki zawodowe przewidziane w pro-gramie studiów jako wy??cznie manualne,   powinny by? organizowane na podstawie umowy o prac?.
7. Dziekan  mo?e  zaliczy?   cz???   lub   ca?o??  odpowiedniej  praktyki, je?eli  student  jest absolwentem  kierunkowego  technikum lub szko?y pomaturalnej, nauczycielem, w?a?cicielem gospodarstwa  rolnego   b?d?   zamieszkuje  i  utrzymuje   si? wspólnie z rodzicami  posiadaj?cymi   gospodarstwo  rolne,  jest  w?a?cicielem (wspó?w?a?cicielem lub udzia?owcem)   innego podmiotu gospodarczego o charakterze   zgodnym z  programem  praktyki. 
8. Dziekan   mo?e   zaliczy?  praktyk?   pro-gramow? zawodow? lub pedagogiczn? na podstawie wcze?niej odbytych  ponad-programowych praktyk krajowych i zagranicznych.
9. Zaliczenie  praktyki  na  podstawie zasad przewidzianych w punktach 7 i 8 powinno by? potwierdzone wpisem w indeksie.
10. Dziekan na pisemny wniosek studenta, mo?e wyrazi? zgod?  na  odbycie  cz??ci  lub ca?o?ci praktyki zawodowej w wybranym  i  wskazanym  przez  studenta  zak?adzie  pracy,  je?eli  charakter  wykonywanej   przez   studenta   pracy   b?dzie  zgodny z programem praktyki, a koszty  praktyki pokrywane przez uczelni? b?d? mniejsze ni? w innym, wskazanym przez dziekana zak?adzie. W przypadku, gdy student  jest w?a?cicielem, wspó?w?a?cicielem lub udzia?owcem podmiotu gospodarcze-go, w którym odbywa praktyk?, studentowi nie przys?uguje ?adne ?wiadczenie        od uczelni.
11. Dziekan mo?e wyrazi? zgod?  na  odbycie  praktyki  zawodowej  za  granic?,  je?eli  jej charakter spe?nia wymagania przyj?te-go programu. W takich przypadkach studentowi nie przys?uguje od uczelni ?adne ?wiadczenie z tytu?u praktyki.
12. Dziekan  mo?e  wyrazi?  zgod?  na  odbycie  cz??ci  lub  ca?o?ci  praktyki zawodowej lub pedagogicznej podczas roku akademickiego pod nast?puj?cymi warunkami:
a) w czasie wolnym od obowi?zuj?cych zaj??,
b) w jednostkach uczelnianych, je?eli praktyki realizuj? programowo specjali?ci z uczelni,
c) w uczelnianych klinikach zwierz?t    i laboratoriach oraz w lecznicach weterynaryjnych na terenie miasta Olsztyna,
d) w podmiotach gospodarczych i w innych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Olsztyna,
e) w szko?ach, placówkach opieku?czych oraz innych, prowadz?cych dzia?alno?? pedagogiczn? i socjaln?.
Za praktyki realizowane w przypadkach o których mowa  w punktach od  pkt. a do pkt. e, odbywanych w trakcie trwania roku akademickiego, studentowi nie przys?uguj? ?adne ?wiadczenia.
13. Uczelnia pokrywa nast?puj?ce koszty praktyk realizowanych poza miejscem sta?ego zamieszkania:
a) zakwaterowania  (w  tym  równie?      w  domach  studenckich,  je?eli  za-k?ad  pracy nie zapewnia bezp?atnego lokum) wg kosztów rzeczywistych, nie wi?kszych jednak od  kwoty 5,00 z? za jeden dzie? efektywny praktyki,
b) jednokrotnego przejazdu z miejsca sta?ego zamieszkania lub siedziby  Uczelni do  miejsca  praktyki i z powrotem najta?szym ?rodkiem lokomocji publicznej z  uwzgl?dnieniem  ulg  -  tras? najkrótsz?,
c) ubezpieczenia uczestników praktykod nast?pstw nieszcz??liwych  wypadków,
d) ekwiwalent ze ?rodków dydaktycznych w kwocie nie wi?kszej  ni?  5,00 z? za ka?dy dzie? trwania praktyki, jako dofinansowanie kosztów wy?ywienia.
Za praktyki realizowane na podstawie umowy o prac?, nie przys?uguj? ?wiadczenia wymienione w punktach: b, c, d.
14. Za praktyki realizowane w zak?adach  pracy,  znajduj?cych  si?  w  miejscu  sta?ego zamieszkania lub w miejscu  umo?liwiaj?cym  codzienny  dojazd  z  miejsca  sta?e-go  zamieszkania, uczelnia nie pokrywa  kosztów  zakwaterowania i dojazdu  oraz  tzw. ekwiwalentu b?d?cego dofinansowaniem kosztów wy?ywienia.
15. Na podstawie imiennej listy wyp?at zatwierdzonej przez dziekana pokrywane s? koszty:
a) zakwaterowania wg faktur VAT,
b) ekwiwalentu za wy?ywienie,
c) przejazdu na podstawie biletów za przejazd z uwzgl?dnieniem przys?uguj?cych ulg.
16. Miesi?czna dop?ata do praktyk na 1 studenta nie mo?e przekroczy? ??cznie 250,00  z? (zakwaterowanie, ekwiwalent za wy?ywienie, ubezpieczenie i koszty przejazdu).
17. Zasady  odbywania  praktyk  wymiennych    przez studentów cudzoziemców, przyje?d?aj?cych do UWM z innych uczelni s? analogiczne chyba, ?e dziekan  zobligowany umowami mi?dzyuczelnianymi postanowi inaczej. Praktyki wymienne finansowane s? ze ?rodków dydaktycznych  wy-dzia?u.
18. Nadzór merytoryczny nad organizacj?    i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan.
19. Powtarzanie praktyk odbywa si? na pe?ny koszt studenta.
20. W celu sprawowania nadzoru nad organizacj? i przebiegiem praktyk, rada wydzia?u mo?e  powo?a?  wydzia?owego  kierownika studenckich praktyk zawodowych  i pedagogicznych spo?ród nauczycieli  akademickich,  okre?laj?c  na  pi?mie  jego obowi?zki.
21. Dziekan mo?e wyznaczy? opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk  zawodowych i pedagogicznych spo?ród nauczycieli akademickich oraz okre?li? na pi?mie jego obowi?zki w zakresie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego.
22. Kierownik wydzia?owy studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych (wy??czaj?c praktyki zwi?zane z prac? dyplomow? in?yniersk?, licencjack? lub magistersk?), z tytu?u wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci: za 100      i  wi?cej studentów praktykuj?cych przez  okres  co najmniej miesi?ca = 783,00 z?;  w  przypadku  mniejszej  liczby  studentów – proporcjonalnie, wg tego przelicznika;  maksymalna  kwota  wyp?at  w  ci?gu  roku  nie  mo?e by? wi?ksza ni? 783,00 z?.
23. Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi i pedagogicznymi, opiekun studenckiej praktyki  zawodowej i pedagogicznej otrzymuje wynagrodzenie w wysoko?ci: za grup? 24 i wi?cej studentów praktykuj?cych przez okres co najmniej miesi?ca = 783,00 z?.;       w  przypadku mniejszej  liczby  studentów  –  proporcjonalnie wg tego przelicznika;  maksymalna  kwota  wyp?at   w   ci?gu  roku  nie  mo?e  by?  wi?ksza  ni?  783,00 z?.
24. Praktyk? studenck? zwi?zan? z wykonaniem pracy dyplomowej in?ynierskiej, licencjackie lub magisterskiej, kieruje opiekun (promotor) pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
25. Opiekun zak?adowy praktyki pedagogicznej (nauczyciel i dyrektor szko?y lub innej placówki o?wiatowo-wychowawczej), otrzymuje:
a) nauczyciel szko?y za sprawowanie opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ci?g?ych,  wynagrodzenie w wysoko?ci:
- za 6 tygodniow? praktyk? 1 studenta - 255 z?
- za 5 tygodniow? praktyk? 1 studenta - 210 z?
- za 4 tygodniow? praktyk? 1 studenta - 170 z?
- za 3 tygodniow? praktyk? 1 studenta - 130 z?
- za 2 tygodniow? praktyk? 1 studenta - 100 z?
b) nauczyciel szko?y za przeprowadzenie 1 godziny zaj?? z udzia?em praktykanta podczas odbywania praktyk ?ród-rocznych, wynagrodzenie w wysoko?ci:
- za efektywne zaj?cia pokazowe  dla studentów - 30 z?
- za ka?de efektywne zaj?cia próbne - 26 z?
- za ka?de efektywne zaj?cia asystenckie - 23 z?
c) dyrektor szko?y  lub  innej  placówki  o?wiatowo – wychowawczej  za  sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyki pedagogicznej studentów otrzymuje  wynagrodzenie zale?ne od liczebno?ci zespo?u nauczycieli za-anga?owanych do szkolenia praktykantów:
- za zespó? od 1 do 3 nauczycieli      - 100 z? miesi?cznie
- za zespó? od 4 do 6 nauczycieli- 120 z? miesi?cznie
- za zespó? od 7 do 9 nauczycieli    - 150 z? miesi?cznie
- za zespó? 10 nauczycieli i wi?cej    - 170 z? miesi?cznie
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 25 a, 25 b, 25 c  przys?uguje za okres trwania praktyki i b?dzie wyp?acane na podstawie zawartej umowy - zlecenia.

B. STUDIA  NIESTACJONARNE  
1. Wszystkie praktyki realizowane na studiach niestacjonarnych odbywaj? si? na koszt w?asny studenta. Sposób ich zaliczania okre?la rada wydzia?u i podaje do wiadomo?ci studentów.
2. Studenci na kierunkach nauczycielskich:
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
- edukacja techniczno-informatyczna,
- matematyka,
- pedagogika,
- teologia
oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? do uczelni op?at? za praktyk? w wysoko?ci 65,00 z? za tydzie? zaj??.

C. POSTANOWIENIA KO?COWE   
1. Poza praktykami programowymi, dopuszcza si? mo?liwo?? organizowania dodatkowych praktyk dla studentów.
2. Praktyki o których mowa w punkcie 1,  s? realizowane na koszt w?asny studenta (bez dop?at z uczelni) lub poprzez udzia? studenta w programie finansowanym      z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
3. Praktyka dodatkowa jest organizowana    na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed z?o?eniem wniosku, student w porozumieniu z wydzia?owym kierownikiem praktyk (innym nauczycielem akademickim) uzgadnia ramowy pro-gram realizacji praktyki.
4. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje porozumienie z zak?adem pracy i kieruje studenta na praktyk?, okre?laj?c program oraz czas trwania praktyki.
5. W sprawach szczególnych nie uwzgl?dnionych w niniejszych zasadach, decyzj? podejmuje rektor na wniosek dziekana.


Zarz?dzenie Nr  45

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia    27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?niejszy-mi zmianami) zarz?dza si? co nast?puje:

§ 1
W Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych – Rozdzia? III Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 grudnia 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik
do Zarz?dzenia Nr 45 Rektora UWM
z dnia 16 grudnia 2005 r.

ROZDZIA? III
I.  Uprawnieni do po?yczek z Funduszu
1. Uprawnieni do po?yczek z Funduszu s?:
a)  pracownicy zatrudnieni w pe?nym i niepe?nym wymiarze czasu pracy, w tym równie?:
- przebywaj?cy na p?atnym urlopie dla poratowania zdrowia,
-   przebywaj?cy na urlopie dla celów naukowych, artystycznych lub kszta?cenia zawodowego,
-    przebywaj?cy na urlopie macierzy?skim  lub wychowawczym,
-   odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe.
b)  emeryci i renci?ci – byli pracownicy Uniwersytetu, z wy??czeniem po?yczek,    o których mowa w pkt. II ppkt 1, 2, 3,
c) wspó?ma??onkowie pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia oraz po by?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie), je?eli pozostaj? w stanie wolnym i utrzymuj? si? z renty rodzinnej, z wy??czeniem po?yczki, o której mowa w pkt.II pkt 1, 2,3.

II. Przeznaczenie Funduszu
Z Funduszu mog? by? udzielane po?yczki na:
1. Budow? domu jednorodzinnego – nie wi?cej ni? 50.000 z?. Do wniosku o po?yczk? nale?y do??czy? aktualne pozwolenie    na budow? oraz akt potwierdzaj?cy prawa w?asno?ci lub u?ytkowania wieczystego gruntu.
2. Budow? lokalu w budynku wielorodzinnym – nie wi?cej ni? 50.000 z?. Do wniosku nale?y dostarczy? kopi? umowy o budow? mieszkania. Po?yczka mo?e by? przyznana wy??cznie z formie przelewu  na konto inwestora. 
3. Zakup mieszkania na wolnym rynku – nie wi?cej ni? 50.000 z?. Po?yczkobiorca przed sporz?dzeniem umowy po?yczki zobowi?zany jest do przed?o?enia notarialnej umowy kupna mieszkania. 
4. Wykup mieszkania zamieszkiwanego przez wnioskodawc? lub zakup lokalu  z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe (np. strych, pralnia)         – do wysoko?ci ceny mieszkania lub lokalu – nie wi?cej ni? 30.000 z?. Po?yczka mo?e by? udzielana w formie przelewuna konto jednostki sprzedaj?cej mieszka-nie lub lokal. W przypadku zakupu lokalu na adaptacj? po?yczkobiorca jest zobowi?zany do przed?o?enia dokumentu potwierdzaj?cego przeznaczenie tego lokalu    na cele mieszkaniowe.
5. Remont lub modernizacj? domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany  na sta?e – nie wi?cej ni? 10.000 z?. Po?yczka nie dotyczy mieszka?ców hotelu DS. 120 i zakwaterowanych na zasadach hotelowych w ADMR.
6. Rozbudow? domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na sta?e, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej do 10.000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie o zg?oszeniu rozbudowy domu wydane przez w?a?ciwy organ oraz akt w?asno?ci domu lub lokalu mieszkalnego.   
7. Adaptacj? pomieszcze? (np. strychów)    na cele mieszkalne, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych – do 10.000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? dokument potwierdzaj?cy tytu? prawny do adaptowane-go pomieszczenia oraz za?wiadczenie    o zg?oszeniu adaptacji wydane przez w?a?ciwy organ.
8. Wykonanie przy??czy z instalacj? do wody zimnej, ciep?ej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, gazu przewodowego do domu jednorodzinnego lub ca?kowitej wymiany b?d? modernizacji powy?szych instalacji w budynku wielorodzinnym – do 3.000 z?. na ka?de przy??cze pod warunkiem,?e ubiegaj?cy si? o po?yczk? posiada sta?e zameldowanie w miejscu, gdzie maj? by? dokonane przy??cza. Po?yczka nie dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymali po?yczk? na budow? domu. Do wniosku nale?y do??czy? odpowiednie za?wiadczenie z wysoko?ci? udzia?u osoby zainteresowanej o kosztach inwestycji (wystawione przez np. komitet budowy gazoci?gu, spó?dzielni?, wspólnot? mieszkaniow? itp.).
9.  Przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracownika lub cz?onka rodziny prowadz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe) – do kwoty 10.000 z?. Osoba otrzymuj?ca po?yczk? zobowi?zana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem orzeczenia potwierdzaj?cego ograniczon? sprawno?? ruchow?, a w ci?gu trzech miesi?cy od jej otrzymania, udokumentowa? wydatkowanie po?yczki zgodnie     z celem, na jaki zosta?a przyznana.
10. Emeryci i renci?ci uprawnieni s? do korzystania z po?yczek z ZF?S z przeznaczeniem na:
a) przystosowanie mieszkania dla po-trzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w punkcie 9,
b) remont lub modernizacj? domu jedno-rodzinnego lub lokalu do wysoko?ci 6.000 z?.
11. Ze ?rodków Funduszu nie mo?e by? udzielona po?yczka na: zakup ziemi, budow? domów letniskowych, altan, gara?y i inne cele, które nie zosta?y wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

III. Warunki udzielania po?yczek z funduszu
1.   Po?yczki na cele mieszkaniowe maj? charakter zwrotny i wymagaj? por?czenia lub innej formy zabezpieczenia przewidzianej w odr?bnych przepisach (np. umowa cesji, ustanowienie hipoteki na nieruchomo?ci itp.).
3. Warunki sp?aty po?yczki ustala Uniwersytet w zawieranej z po?yczkobiorc? umowie.
4. Por?czycielami po?yczek z Funduszu s? dwie osoby b?d?ce pracownikami Uniwersytetu zatrudnione na czas nieokre?lony.
5. Po?yczki udzielane s? bez prawa do uzupe?nienia w trakcie obowi?zywania zawartej umowy.
6. Je?eli kwota por?czanej po?yczki jest równa lub wi?ksza od kwoty 30.000 z?, pracownik mo?e by? tylko dwukrotnie por?czycielem.
7. Otrzymanie po?yczki na budow? domu jednorodzinnego lub lokalu wyklucza mo?liwo?? jednoczesnego otrzymania po?yczki na zakup mieszkania na wolnym rynku lub w spó?dzielni mieszkaniowej i odwrotnie.
8. Otrzymanie po?yczki na zakup lokalu przeznaczonego na adaptacj? na cele mieszkaniowe wyklucza mo?liwo?? jedno-czesnego otrzymania po?yczki na adaptacje tego lokalu.
9. W przypadku ograniczonych ?rodków Funduszu po?yczki b?d? udzielane z uwzgl?dnieniem sytuacji mieszkaniowej      i materialnej ubiegaj?cego si?.
10. Maksymalny okres sp?aty po?yczek wynosi:
1) 10 lat dla po?yczek do 50.000 z?,
2) 7 lat dla po?yczek do 30.000 z?,
3) 3 lata dla po?yczek do 10.000 z?.
11. Sp?ata po?yczki rozpoczyna si? nie pó?niej ni? po up?ywie 2 miesi?cy od podpisania umowy.
12. Podpisanie umowy nast?puje po przyznaniu po?yczki.
13. Przyznana po?yczka zostaje anulowana, je?eli umowa nie zostanie podpisana przed up?ywem dwóch miesi?cy od jej przyznania.
14. Po?yczka podlega natychmiastowej sp?acie w przypadku:
1) rozwi?zania przez po?yczkobiorc? umowy o prac? z Uniwersytetem,
2) rozwi?zanie z po?yczkobiorc? umowy o prac? przez Uniwersytet z przyczyn le??cych po stronie pracownika,
3) wykorzystania po?yczki na inne cele ni? okre?lone we wniosku,
4) rezygnacji przez po?yczkobiorc? z budowy domu lub sprzeda? domu przed sp?at? po?yczki,
5) rezygnacji z budowy mieszkania w budynku wielorodzinnym lub jego sprzeda? przed sp?at? po?yczki.
15. Pracownicy przechodz?cy na emerytur? lub rent? oraz osoby, z którymi rozwi?zano stosunek pracy z przyczyn nie dotycz?cych pracowników (ustawa z dnia 13.03.2003 r. Dz. U. Nr 90, poz. 844) zobowi?zani s? sp?aca? raty miesi?czne po?yczki w wysoko?ci ustalonej dotychczasow? umow? po?yczki.
16. Osoby zobowi?zane do natychmiastowej sp?aty po?yczki mog? wyst?pi? do Rektora  z wnioskiem o wyra?enie zgody na sp?at? pozosta?ej cz??ci w terminie nie d?u?szym ni? 12 miesi?cy licz?c od nast?pnego miesi?ca, od której po?yczka sta?a si? wymagalna przy zastosowaniu podwojonej stawki oprocentowania ustalonego w umowie. Wielko?? zobowi?zania i zasady sp?aty okre?la si? w aneksie do umowy.
17. W przypadku zaprzestania sp?aty po?yczki pracodawca ma prawo dokona? potr?cenia na rzecz sp?aty z przys?uguj?cego pracownikowi wynagrodzenia za prac?, „13” oraz innych przys?uguj?cych mu ?wiadcze? pracowniczych.
18. W przypadku ?mierci po?yczkobiorcy przy jednoczesnym braku mo?liwo?ci wyegzekwowania tego zad?u?enia od spadkobierców Rektor mo?e umorzy? pozosta??  do sp?aty kwot? po?yczki.

 

Zarz?dzenie Nr 46

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2005 roku

 

w sprawie: utworzenia Biura Nauki i Wspó?pracy Regionalnej.

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Znosi si?:

1)      Biuro Nauki i Wspó?pracy z Gospodark?,

2)      Biuro Wspó?pracy Regionalnej i Programów Europejskich.

2.      Tworzy si? Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej podleg?e Rektorowi (w?a?ciwemu Prorektorowi).

3.      W Biurze ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wyodr?bnia si?:

 - Sekcj? Organizacji Bada? Naukowych

 - Sekcj? Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Zagranicznych

 

§ 2

1. Sekcja Organizacji Bada? Naukowych:

1)      uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu bada? naukowych,

2)      przygotowuje do ministra w?a?ciwego ds. nauki wnioski dotycz?ce finansowania nauki,

3)      opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a)      bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe bada? naukowych,

b)      obs?uguje administracyjnie realizacj? zada? finansowanych ze ?rodków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 pa?dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), a w szczególno?ci udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporz?dzaniu kosztorysów, aneksów i porozumie?,

c)      ewidencjonuje umowy realizowane ze ?rodków, o których mowa w § 22 Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania ?rodków finansowych na nauk? (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) oraz bie??co koryguje wszelkie zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)      wspó?pracuje z zamawiaj?cymi badania naukowe.

4)      organizuje specjalistyczne, sta?e lub dora?ne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5)      przedk?ada oferty wdro?eniowe dotycz?ce rozwi?za? naukowo-technicznych wszelkim dzia?om gospodarki,

6)      opracowuje plany dzia?alno?ci ogólnotechnicznej,

7)      bierze udzia? przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

2. Do zakresu dzia?ania Sekcji Projektów Wspó?finansowanych z Funduszy Pochodzenia Zagranicznego nale?y:

1)      opracowywanie i aktualizacja procedur dotycz?cych pozyskiwania i wykorzystywania ?rodków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2)      inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3)      prowadzenie monitoringu harmonogramów zada? zwi?zanych z realizacj? projektów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4)      utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5)      prowadzenie spraw zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uczelni oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6)      utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wspó?pracy z samorz?dem Województwa oraz innymi jednostkami samorz?du terytorialnego w zakresie odpowiadaj?cym zainteresowaniom i mo?liwo?ciom Uczelni, w dziedzinie rozwoju spo?eczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach steruj?cych, monitoruj?cych, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7)      przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

8)      ?wiadczenie us?ug informacyjnych oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9)      prowadzenie spraw wynikaj?cych z roli fundatora oraz uczestnictwa UWM w Radzie Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsi?biorczo?ci na Warmii i Mazurach”,

10)  prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we wspó?pracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

§ 3

Dokonanie czynno?ci zwi?zanych z wprowadzeniem zmian powierza si? Kanclerzowi.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 2 listopada 2005 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZ?DZENIE Nr 47

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: Regulaminu udzielania zamówie? publicznych oraz Regulaminu powo?ywania cz?onków Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.) zarz?dza si?, co nast?puje:

 

§ 1

Wprowadza si? Regulamin udzielania zamówie? publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie stanowi?cy za??cznik Nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.

 

§ 2

Wprowadza si? Regulamin powo?ywania cz?onków Komisji Przetargowej w post?powaniu o udzielanie zamówie? publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie stanowi?cy za??cznik Nr 2 do zarz?dzenia.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia Nr 47 Rektora UWM

z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

ROZDZIA? I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.      Regulamin udzielania zamówie? publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie jest jednolitym dokumentem obowi?zuj?cym wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni, maj?cym zastosowanie do zamówie? publicznych udzielanych na dostawy, roboty budowlane i us?ugi.

2.      Regulamin obejmuje zasady post?powania jednostek Uczelni w sprawach zamówie? publicznych w zakresie:

1)      planowania zamówie?,

2)      przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia,

3)      prowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia,

4)      zawarcia umowy o wykonanie zamówienia,

5)      p?atno?ci z tytu?u wykonanych zamówie?,

6)      ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji udzielonych zamówie?. 

3.      Przez u?yte w Regulaminie okre?lenia:

1)      awaria budowlana – nale?y rozumie? zaistnia?? na skutek nie przewidzianych okoliczno?ci, piln? potrzeb? udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej nie uj?tej w planowanych robotach budowlanych,

2)      planowane roboty budowlane Uczelni – nale?y rozumie? zamówienia o wykonanie robót budowlanych uj?tych w zbiorczym planie remontów i inwestycji obiektów dydaktycznych, administracyjnych i socjalno-bytowych,

3)      plan zamówie? jednostki – nale?y rozumie? sporz?dzone przez wnioskodawc?, na podstawie przyznanych jej ?rodków finansowych, zestawienie obejmuj?ce wszystkie zamówienia jakie jednostka przewiduje do realizacji w danym roku bud?etowym,

4)      protokó? – nale?y rozumie? protokó? post?powania o zamówienia publiczne sporz?dzony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami na drukach ZP okre?lonych rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie protoko?u post?powania o udzielenie zamówienia publicznego,

5)      realizator – nale?y rozumie? ni?ej wymienione jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego upowa?nione i zobowi?zane do wykonywania czynno?ci, okre?lonych w niniejszym Regulaminie, dotycz?cych:

a.       robót budowlanych do warto?ci 60.000 EURO– Centrum Obs?ugi Technicznej

b.      dostaw mebli do warto?ci 60.000 EURO– Dzia? Zaopatrzenia,

c.       pozosta?ych dostaw, us?ug i robót budowlanych – Zespó? ds. Zamówie? Publicznych,

6)      regulamin – nale?y rozumie? Regulamin Udzielania Zamówie? Publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie,

7)      specyfikacja – nale?y rozumie? Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporz?dzan? dla danego zamówienia zgodnie z zapisami ustawy,

8)      ?rodki finansowe – nale?y rozumie? wszystkie ?rodki finansowe b?d?ce w dyspozycji Uczelni, bez wzgl?du na ?ród?o ich pochodzenia,

9)      warto?? zamówienia – nale?y rozumie? ustalon? z nale?yt? staranno?ci? przez wnioskodawc?, szacunkow? warto?? udzielanego na jego potrzeby zamówienia,

10)  ustawa – nale?y rozumie? ustaw? z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z pó?n. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

11)  wnioskodawca – nale?y rozumie? jednostk? organizacyjn? Zamawiaj?cego, dysponuj?c? cz??ci? przyznanych Uczelni ?rodków finansowych i upowa?nion? do okre?lania potrzeb w zakresie dostaw, us?ug i robót budowlanych,

12)  zamawiaj?cy – nale?y rozumie? Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

13)  zamówienie – nale?y rozumie? sk?adane przez Wnioskodawc? do Realizatora zapotrzebowanie na dostawy, us?ugi i roboty budowlane,

14)  zamówienie zbiorcze – nale?y rozumie? prowadzone wspólnie dla ca?ej Uczelni zmówienia na dostaw? towarów i us?ug,

15)  zbiorczy plan zamówie? – nale?y rozumie? sporz?dzony przez Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz, na podstawie planów sporz?dzonych przez realizatorów, zatwierdzony przez Rektora, plan zamówie? Uczelni.

 

4.      Zasady powo?ywania i pracy komisji przetargowej reguluje odr?bne zarz?dzenie Rektora Uczelni.

II. PLANOWANIE ZAMÓWIE?

§ 2

1.      Wydatkowanie ?rodków w ramach zamówie? publicznych odbywa si? w oparciu o sporz?dzony zbiorczy plan zamówie?.

2.      Realizacja wniosku o zamówienie nie uj?te w planie mo?liwa jest wy??cznie w nadzwyczajnych przypadkach, których wnioskodawca, w chwili sporz?dzania planu nie móg? przewidzie?.

3.      Za terminowe i rzetelne sporz?dzenie planu zamówie? jednostki odpowiada kierownik jednostki wnioskuj?cej.

§ 3

1.      Do dnia 31 pa?dziernika ka?dego roku Wnioskodawcy sk?adaj? do w?a?ciwego Realizatora, zatwierdzone przez Dziekana Wydzia?u lub Kanclerza plany zamówie? jednostki w zakresie dostaw towarów i us?ug.

2.      Plany zamówie? jednostki w zakresie robót budowlanych sk?ada si?, zgodnie z trybem okre?lonym w ust.1, w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj?cego rok realizacji robót.

3.      Plan zamówie? sporz?dza si? zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      Wnioskodawca wspó?pracuje w sporz?dzeniu zbiorczego planu zamówie?, udzielaj?c stosownych wyja?nie? uzupe?niaj?cych do tre?ci przed?o?onego planu zamówie? jednostki.

 

§ 4

1.      Na podstawie planów zamówie? jednostek, Realizator sporz?dza propozycj? zbiorczego planu zamówie? i przekazuje j? Zespo?owi Analiz Ekonomicznych i Prognoz, który sporz?dza zbiorczy plan zamówie? i przekazuje go Kanclerzowi do 30 listopada ka?dego roku.

2.      Zbiorczy plan zamówie? zatwierdza Rektor na wniosek Kanclerza.

3.      Zatwierdzony zbiorczy plan zamówie? przekazywany jest przez Kanclerza Realizatorowi.

4.      Na podstawie zbiorczego planu zamówie? Rektor wydaje pismo okólne wyznaczaj?ce terminy sk?adania zamówie?, a Zespó? ds. Zamówie? Publicznych sporz?dza og?oszenia o planowanych zamówieniach.

 

III. PRZYGOTOWANIE POST?POWANIA

§ 5

1.      Przygotowanie zamówienia publicznego nast?puje zgodnie z ustaw? pzp.

2.      Warunkiem rozpocz?cia we w?a?ciwym trybie post?powania przetargowego jest wyst?pienie przez Wnioskodawc? do Realizatora z wnioskiem, którego wzór przedstawia za??cznik Nr 2 oraz uzyskanie opinii kwestury Uczelni w zakresie mo?liwo?ci sfinansowania wnioskowanego zamówienia.

3.      Realizatorzy niezw?ocznie po wp?yni?ciu wniosku o wszcz?cie post?powania o zamówienie publiczne sprawdzaj? zgodno?? zamówienia z planem rocznym i wszczynaj? procedur?.

4.      W odniesieniu do zamówie? b?d?cych awari? budowlan? czynno?ci przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuj? wskazanie nazwy roboty budowlanej oraz uzasadnienie okoliczno?ci uzasadniaj?cej jej awaryjny charakter.

5.      Og?oszenia o wszcz?tych post?powaniach s? publikowane:

a)      na tablicy og?osze? w Rektoracie przy gabinecie Kanclerza,

b)      na stronie internetowej Zespo?u ds. Zamówie? Publicznych UWM,

c)      powy?ej 60.000 EURO – Biuletyn Zamówie? Publicznych.

 

IV. PROWADZENIE POST?POWANIA

§ 6

1. Prowadzone post?powanie o udzielenie zamówienia obejmuje ca?okszta?t czynno?ci przewidzianych ustaw? do momentu jego prawomocnego zako?czenia. W szczególno?ci prowadzone post?powanie obejmuje:

1)      sporz?dzanie dokumentów niezb?dnych do og?oszenia lub zaproszenia do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)      prowadzenie przewidzianej ustaw? dokumentacji czynno?ci post?powania,

3)      dokonywanie oceny z?o?onych ofert,

4)      proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

5)      prowadzenie negocjacji przy zamówieniu realizowanym w trybie z wolnej r?ki,

6)      czynno?ci w zakresie wniesionych w post?powaniu ?rodków odwo?awczych,

7)      podpisanie umowy.

2.      W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do czynno?ci prowadzenia post?powania zalicza si? równie? sporz?dzenie kosztorysu inwestorskiego.

3.      We wszystkich czynno?ciach zwi?zanych z udzielaniem zamówie? publicznych Zamawiaj?cego reprezentuje Kanclerz.

§ 7

1.      Podstawowymi trybami udzielania zamówie? publicznych s?: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2.      Zastosowanie trybu negocjacji z og?oszeniem o warto?ci dla:

1)      robót budowlanych ponad 10.000.000 EURO,

2)      dostaw i us?ug ponad 5.000.000 EURO

oraz trybów negocjacji bez og?oszenia i z wolnej r?ki o warto?ciach ponad 60.000 EURO wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych, wyra?onej w drodze decyzji administracyjnej.

3.      Je?eli zachodz? przes?anki do przeprowadzenia post?powania w trybie innym ni? przetarg nieograniczony lub ograniczony, Komisja Przetargowa sporz?dza uzasadnienie wyboru trybu, a nast?pnie sk?ada do Kanclerza, który w terminie 7 dni od daty wp?ywu wniosku, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia trybu.

4.      Je?eli wybór trybu udzielenia zamówienia wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych, to tre?? wniosku sporz?dza Zespó? ds. Zamówie? Publicznych, a zatwierdza i podpisuje Kanclerz.

 

V. UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

§ 9

1.      Z wykonawc?, którego oferta, w nast?pstwie przeprowadzonego i zako?czonego post?powania o udzielenie zamówienia, zosta?a uznana za najkorzystniejsz? zawierana jest umowa o wykonanie zamówienia publicznego.

2.      Tre?? umowy o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia i zaparafowania przez Radc? Prawnego Zamawiaj?cego.

3.       Czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i zawarciem umowy z wybranym wykonawc? wykonywane s? przez Realizatora.

4.      Umowy o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie podpisuj? osoby upowa?nione do reprezentacji Uczelni w zakresie zaci?gania zobowi?za? finansowych.

5.      Podstaw? stwierdzaj?c? wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych jest protokó? odbioru wykonanych robót, a w zakresie dostaw towarów i us?ug potwierdzenie wykonania na fakturze.

VI. ZASADY P?ATNO?CI

§ 10

1.      Ka?dy dokument, na podstawie którego wydatkowane s? ?rodki finansowe w Uczelni (w szczególno?ci faktura, rachunek) musi by? opisany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami ogólnymi i wewn?trznymi.

2.      Opisu wskazanego w ust. 1 dokonuje, ponosz?c odpowiedzialno?? za zgodno?? podanych informacji ze stanem faktycznym, kierownik jednostek, na rzecz której nast?pi?a dostawa towaru lub us?ugi.

3.      P?atno?ci z tytu?u wykonania zamówienia publicznego (w szczególno?ci zwrot pobranego wadium lub zap?ata za wykonanie umowy) dokonuj? w?a?ciwe jednostki organizacyjne kwestury Uczelni.

4.       Z wnioskiem do kwestury o dokonanie p?atno?ci jak w ust. 3, za??czaj?c stosowne dokumenty w przedmiocie udzielonego zamówienia publicznego, wyst?puj? osoby okre?lone w ust.2.

VII. EWIDENCJONOWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZ?CEJ ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH

§ 11

1.      Jednostki prowadz?ce post?powanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego (realizatorzy ) zobowi?zane s? do ewidencjonowania prowadzonych przez siebie post?powa? oraz do przechowywania ca?o?ci dokumentacji zwi?zanej z przygotowaniem i prowadzeniem zamówienia publicznego, umow? o jego wykonanie oraz z?o?onymi i nie podlegaj?cymi zwrotowi ofertami, przez okres 4 lat w sposób gwarantuj?cy nienaruszalno?? ich tre?ci przy zachowaniu tajemnicy s?u?bowej i bezpiecze?stwa dokumentów.

 

2.      Realizator prowadzi zbiorczy rejestr post?powa? o udzielenie zamówienia zawieraj?cy:

1)      numer sprawy,

2)      wskazanie jednostki, na rzecz której dokonywano zamówienia (wnioskodawca),

3)      wskazanie wykonawcy,

4)      dat? podpisania umowy,

5)      warto?? podpisanej umowy (netto i brutto),

6)      termin realizacji umowy.

3.      W odniesieniu do awarii budowlanej przechowaniu podlega wniosek o udzielenie zamówienia publicznego sporz?dzony zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.      Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówie? publicznych odbywa si? na podstawie odr?bnych przepisów.

 

VIII. PRZEPISY KO?COWE

§ 12

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa i inne przepisy wewn?trzne Uczelni.

2.      Udzielanie zamówie? i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podlegaj?ce stosownym karom przewidzianym w ustawie o finansach publicznych. Wobec osób winnych narusze?, mog? zosta? wyci?gni?te przewidziane prawem sankcje s?u?bowe i dyscyplinarne.

 

 

Za??cznik Nr 2 do Zarz?dzenia Nr 47 Rektora UWM

z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

REGULAMIN POWO?YWANIA CZ?ONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM ORAZ TRYBU JEJ PRACY

 

§ 1

Niniejszy Regulamin, opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pó?n. zm.) i aktów wykonawczych, okre?la sposób powo?ywania i tryb pracy komisji przetargowych powo?ywanych w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowi?zuj?cych przepisów.

 

§ 2

1.      Komisja przetargowa mo?e mie? charakter sta?y lub by? powo?ana do przygotowania i przeprowadzenia okre?lonego post?powania.

2.      Komisja przetargowa jest powo?ywana i rozpoczyna prace niezw?ocznie po zarejestrowaniu wniosku o wszcz?cie post?powania, a ko?czy swoje dzia?ania po ca?kowitym zako?czeniu procedury post?powania o zamówienie publiczne i podpisaniu umowy z wybranym wykonawc? lub uniewa?nieniu post?powania.

3.      Cz?onków komisji przetargowych, powo?uje i odwo?uje Rektor lub Kanclerz.

4.      Je?eli dokonanie okre?lonych czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post?powania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomo?ci specjalnych, Rektor lub Kanclerz, z w?asnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, mo?e powo?a? bieg?ych.

5.      W sk?ad komisji wchodz? co najmniej 3 osoby, w tym przewodnicz?cy i sekretarz.

6.      Cz?onkami komisji mog? by? wy??cznie pracownicy UWM, z uwzgl?dnieniem ust.4.

7.      Udzia? w pracach komisji bieg?ych zaznacza si? w sporz?dzanych protoko?ach.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodnicz?cy, do którego zada? nale?y:

1)      czuwanie nad przestrzeganiem obowi?zuj?cych przepisów w trakcie post?powania,

2)      kontrola istnienia przes?anek powoduj?cych wykluczenie cz?onka komisji przetargowej,

3)      podpisywanie dokumentacji, b?d?cej wynikiem prac komisji przetargowej,

4)      wyznaczanie terminów posiedze? komisji i ich prowadzenie,

5)      podzia? prac cz?onków komisji i nadzorowanie ich wykonania,

6)      wyst?powanie z wnioskami o powo?anie bieg?ego (rzeczoznawcy),

7)      informowanie Rektora lub Kanclerza o problemach zwi?zanych z pracami komisji w toku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 4

1.      Sekretarzem komisji przetargowej jest pracownik Zespo?u ds. Zamówie? Publicznych.

2.      Do zada? Sekretarza nale?y:

1)      prowadzenie dokumentacji przetargowej,

2)      obs?uga sekretarska posiedze? komisji przetargowej,

3)      przygotowanie projektów dokumentów do w?a?ciwych organów (UOPWE, Prezes UZP) celem wydania decyzji wymaganych ustaw?,

4)      publikacja og?osze? (UOPWE, BZP, internet, tablice og?osze?),

5)      powiadamianie oferentów o wyniku post?powania.

 

§ 5

1.      Do zada? komisja przetargowej nale?y:

1)      przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub tre?ci zaproszenia),

2)      udzielanie wyja?nie? dotycz?cych tre?ci SIWZ lub zaproszenia,

3)      dokonanie publicznego otwarcia ofert w terminie okre?lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu,

4)      dokonanie oceny spe?niania warunków wymaganych od wykonawców, bior?cych udzia? w post?powaniu i przygotowaniu wniosków o wykluczeniu oferentów,

5)      przygotowanie informacji o odrzuceniu oferty,

6)      ocena ofert nie podlegaj?cych odrzuceniu,

7)      przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej albo wniosku o uniewa?nienie post?powania,

8)      przyj?cie i analiza wnoszonych protestów i przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

2.      Wnioski i pisma, o których mowa w ust.1 akceptuje i podpisuje Kanclerz.

3.      Praca komisji przetargowej odbywa si? na posiedzeniach jawnych i niejawnych.

4.      Dla wa?no?ci posiedzenia musi w nim uczestniczy? wi?cej ni? po?owa sk?adu osobowego.

 

§ 6

1.      Komisja dokonuje otwarcia ofert w trybie i terminie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu lub og?oszeniu.

2.      W cz??ci jawnej posiedzenia Przewodnicz?cy Komisji dokonuje komisyjnej kontroli nienaruszalno?ci kopert z ofertami, ich otwarcia i odczytania nast?puj?cych informacji zawartych w ofertach:

1)      nazwa i adres oferenta,

2)      cena oferty,

3)      kwota przeznaczona na realizacj? zamówienia,

4)      inne istotne elementy oferty

3.      Informacje, o których mowa w ust.2 niezw?ocznie odnotowywane s? w protokole.

 

§ 7

1.      Dokonuj?c oceny ofert na posiedzeniu niejawnym, komisja decyduje w szczególno?ci o:

1)      wykluczeniu oferentów albo ich odrzuceniu,

2)      poprawieniu oczywistych omy?ek w tre?ci oferty,

3)      ocenie spe?nienia warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówie? publicznych,

4)      ocenie z?o?onych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria oceny ofert.

2.      Sekretarz komisji sporz?dza streszczenie i porównanie z?o?onych ofert.

3.      W przypadku odrzucenia ofert sekretarz odnotowuje ten fakt na odpowiednim druku ZP wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

 

§ 8

1.      Ca?o?? post?powania odzwierciedla protokó?, który po sporz?dzeniu i odczytaniu podpisuj? cz?onkowie komisji.

2.      Protokó? podlega zatwierdzeniu przez Kanclerza.

 

§ 9

1.      Cz?onkowie komisji zobowi?zani s? do dzia?ania zgodnie z niniejszym regulaminem, ustaw? Prawo zamówie? publicznych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

2.      W toku post?powania cz?onkowie komisji zobowi?zani s? do zachowania tajemnicy w zakresie informacji, których ujawnienie mog?oby wp?yn?? na wynik post?powania.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych z aktami wykonawczymi oraz przepisy wewn?trzne wydane przez Rektora na ich podstawie.

 

ZARZ?DZENIE Nr 48

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: zasad opracowywania i realizacji projektów wspó?finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarz?dza si?, co nast?puje:

 

§ 1

Wprowadza si? w Uniwersytecie Zasady opracowywania i realizacji projektów wspó?finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych.

 

§ 2

Zasady opracowywania i realizacji projektów wspó?finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych stanowi? za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

 

§ 3

1.      Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

2.      Zarz?dzenie ma zastosowanie do czynno?ci podejmowanych w toku realizacji projektów wszcz?tych przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszych Zasad, a nie zako?czonych do dnia 31 grudnia 2005 roku.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 48 Rektora UWM

z dnia 16 grudnia 2005 r.

 

Zasady opracowywania i realizacji projektów wspó?finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych

 

 

W zwi?zku z mo?liwo?ci? realizacji przez jednostki Uniwersytetu projektów wspó?finansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych ustala si? nast?puj?ce zasady post?powania.

 

§ 1

1.      U?yte w zasadach okre?lenia oznaczaj?:

1)      akceptacja – pisemna zgoda Rektora lub upowa?nionego Prorektora na realizacj? projektu,

2)      fundusze – bezzwrotne ?rodki pochodz?ce z Unii Europejskiej lub innych ?róde? zagranicznych,

3)      instytucja wdra?aj?ca podmiot prawa publicznego lub prywatnego odpowiedzialny za realizacj? powierzonych zada? w zakresie zarz?dzania pomoc? z funduszy,

4)      jednostka organizacyjna – ka?da jednostka organizacyjna Uniwersytetu wyst?puj?ca z wnioskiem o pozyskanie funduszy,

5)      kierownik jednostki – osoba nadzoruj?ca prac? jednostki organizacyjnej zgodnie ze struktur? organizacyjn? Uniwersytetu,

6)      kierownik projektu – osoba powo?ana do kierowania realizacj? projektu,

7)      projekt – zadanie realizowane z wykorzystaniem ?rodków z funduszy,

8)      realizator – jednostka organizacyjna, w której realizowany jest projekt,

9)      Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

10)  wniosek – komplet dokumentów sk?adanych w celu pozyskania ?rodków z funduszy.

2.      Wnioski zatwierdza i podpisuje w imieniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, upowa?niony przez Rektora, Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej.

 

§ 2

1.      Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy prowadzi Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej.

2.      Do zada? Biura Nauki i Wspó?pracy Regionalnej nale?y ponadto:

1)      rejestracja wniosków z?o?onych przez jednostki organizacyjne w rejestrze wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 1 do zasad,

2)      dokonywanie oceny i ustalanie hierarchii projektów zg?aszanych do realizacji w oparciu o efektywno?? ekonomiczn? i wag? dla rozwoju Uniwersytetu,

3)      weryfikacja wniosków i wezwanie do uzupe?nienia, w przypadku braków formalnych,

4)      przedk?adanie wniosków Prorektorowi ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej do akceptacji,

5)      sk?adanie, zaakceptowanego przez Prorektora ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej, wniosku do instytucji wdra?aj?cej,

6)      weryfikacja sprawozda? realizatorów przed ich z?o?eniem instytucji wdra?aj?cej.

 

§ 3

1.      Z inicjatyw? w sprawie wniosku pracownik Uniwersytetu wyst?puje do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

2.      Je?li realizacja projektu wymaga wspó?finansowania ze ?rodków Uniwersytetu, nale?y poda? ?ród?a i form? sfinansowania cz??ci stanowi?cej udzia? w?asny.

3.      Kierownik jednostki organizacyjnej, która b?dzie realizowa? projekt:

1)      wyra?a pisemn? zgod? na realizacj? projektu,

2)      kieruje do Biura Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wniosek zawieraj?cy:

a.       tytu? projektu,

b.      nazw? jednostki przygotowuj?cej projekt,

c.       ogólny plan finansowy projektu z podaniem ?róde? finansowania,

d.      planowany okres realizacji projektu,

e.       streszczenie b?d? opis projektu,

f.        nazw? instytucji, w której wniosek b?dzie sk?adany,

g.       propozycj? osoby do pe?nienia funkcji kierownika projektu.

4.      Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej sprawdza kompletno?? wniosku, rejestruje go i przedk?ada Prorektorowi ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej do akceptacji.

5.      Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej, po akceptacji wniosku, powo?uje kierownika projektu.

6.      W przypadku przyznania kierownikowi projektu wynagrodzenia, ustala si? je wed?ug zasad wynagradzania obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

7.      Po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej wniosek jest kierowany do realizatora celem opracowania szczegó?owej dokumentacji umo?liwiaj?cej okre?lenie wielko?ci nak?adów na realizacj? projektu. Przepisy § 5 stosuje si? odpowiednio.

 

§ 4

1.      Kierownik projektu sporz?dza wykaz osób zatrudnionych przy realizacji projektu i sk?ada go w Biurze Kadr i Spraw Socjalnych.

2.      Umowy potwierdzaj?ca zatrudnienie przy realizacji projektu wraz z zakresami obowi?zków, odpowiedzialno?ci i zast?pstw na czas nieobecno?ci ( na druku wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 2), sporz?dzane s? w trzech egzemplarzach, z których jeden do??czany jest do dokumentacji projektu.

3.      Kierownik projektu odpowiedzialny jest za:

1)      w?a?ciwe i zgodne z umow? oraz z obowi?zuj?cymi przepisami wykorzystanie przyznanych ?rodków,

2)      zgodn? z harmonogramem realizacj? projektu,

3)      wyznaczenie, w uzgodnieniu z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej, osób zaanga?owanych w realizacj? projektu, ustalenie ich zakresów obowi?zków i odpowiedzialno?ci oraz zast?pstw na czas nieobecno?ci,

4)      bie??ce informowanie Biura Kadr i Spraw Socjalnych o zmianach w zakresie zatrudnienia osób realizuj?cych projekt,

5)      przygotowanie umów o dzie?o lub umów zlecenia, je?eli s? niezb?dne dla realizacji projektu,

6)      prowadzenie kart pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 3,

7)      sporz?dzanie sprawozda? i przedk?adanie ich do weryfikacji do Biura Nauki i Wspó?pracy Regionalnej,

8)      przedk?adanie Kwestorowi, zweryfikowanych uprzednio przez Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej, sprawozda? z realizacji projektu wraz z wnioskiem o refundacje kosztów kwalifikowanych w terminach przewidzianych w umowie o dofinansowanie.

 

§ 5

1.      Rozpocz?cie realizacji projektu musi by? poprzedzone uzgodnieniem z Zespo?em ds. Zamówie? Publicznych procedur zamówie? publicznych i czasu niezb?dnego do ich realizacji.

2.      Podstaw? uzgodnie?, o których mowa w ust. 1 jest, okre?lony przez kierownika projektu w porozumieniu z Centrum Obs?ugi Technicznej, Dzia?em Zaopatrzenia lub Zespo?em ds. Zamówie? Publicznych, zakres robót budowlanych i/lub wykaz aparatury naukowo-badawczej, dydaktycznej z jej ogóln? charakterystyk? (masa ca?kowita, gabaryty, zasilanie w media, zapotrzebowanie energetyczne itp.).

3.      Zamówienia na dostawy, us?ugi i roboty budowlane realizowane w ramach projektów, dokonywane b?d? zgodnie z przepisami reguluj?cymi sprawy zamówie? publicznych.

 

§ 6

1.      Po zaakceptowaniu wniosku przez instytucj? wdra?aj?c?, kierownik projektu wyst?puje do Kwestury z wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego, przeznaczonego do realizacji wp?ywów i wydatków projektu.

2.      Do otwarcia zlecenia, na którym b?d? ewidencjonowane przychody i koszty projektu nale?y do??czy?:

1)      kopie umowy o dofinansowanie projektu,

2)      kopi? umowy wspólnego przedsi?wzi?cia (przy projektach realizowanych przez kilku partnerów),

3)      kopi? wniosku o dofinansowanie projektu, zaakceptowan? przez kierownika jednostki organizacyjnej wniosek o otwarcie zlecenia wraz z kalkulacj? kosztów,

4)      karty wzorów podpisów osób zatrudnionych przy realizacji projektu wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 4,

5)      zakresy obowi?zków i odpowiedzialno?ci oraz zast?pstw na czas nieobecno?ci osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

 

§ 7

1.      Przy zawarciu umowy o dofinansowanie projektu Uniwersytet reprezentuje Rektor lub Prorektor, któremu Rektor udzieli? pe?nomocnictwa.

2.      Zabezpieczeniem nale?ytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu mog? by?:

1)      weksel in blanco ??cznie z deklaracj? wekslow?,

2)      notarialnie po?wiadczone o?wiadczenie o dobrowolnej egzekucji,

3)      gwarancja bankowa

4)      inne formy zabezpiecze? przewidziane przepisami prawa.

 

§ 8

1.      Kierownik projektu przekazuje do Biura Kadr i Spraw Socjalnych wykaz pracowników zaanga?owanych przy realizacji projektu celem zawarcia stosownej umowy.

2.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych, w porozumieniu z kierownikiem projektu, przygotowuje w?a?ciwe umowy o prac? z zachowaniem zasad wynagradzania obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

§ 9

1.      Ewidencja zdarze? zwi?zanych z realizacj? projektu b?dzie prowadzona na podstawie zasad uj?tych w Zak?adowym Planie Kont obowi?zuj?cym w Uniwersytecie z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych szczegó?owych unormowa?:

1)      Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach w zespole 5 z podzia?em wed?ug pozycji projektu oraz na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane lub na kontach zespo?u 0 - „?rodki trwa?e w budowie” przy realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym,

2)      Ewidencja ksi?gowa ?rodków dotycz?cych realizowanego projektu prowadzona jest z podzia?em analityczny, umo?liwiaj?cym identyfikacj? dokumentacyjn? ?rodków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji projektu oraz wielko?? kwot otrzymywanych w drodze refundacji,

3)      Za ?rodki trwa?e, wykorzystywane w ramach projektu, uznaje si? rzeczowe aktywa trwa?e, zrównane z nimi nie zakwalifikowane do inwestycji, o przewidzianym okresie ekonomicznej u?yteczno?ci d?u?szym ni? rok, kompletne, zdatne do u?ytku o warto?ci powy?ej 3.500z?. Amortyzacja ?rodków trwa?ych dokonywana jest wed?ug stawek czasowych okre?lonych w przepisach podatkowych. Rzeczowe sk?adniki maj?tku o warto?ci poni?ej 3.500z?. odpisywane s? jednorazowo w koszty w momencie przekazania do u?ywania,

4)      Wydatki ponoszone na realizacj? b?d? dokumentowane fakturami lub równowa?nymi dokumentami potwierdzaj?cymi dokonanie p?atno?ci (opis faktury wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 5).

5)      Za dowód ksi?gowy uwa?a si? równie?:

a.       polecenie ksi?gowania,

b.      not? koryguj?c?,

c.       zestawienie dowodów ksi?gowych sporz?dzonych w celu dokonania w ksi?gach rachunkowych ksi?gowania zbiorczym zapisem operacji gospodarczych o jednakowym charakterze.

6)      Dowody ksi?gowe musz? :

a.       by? rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, które dokumentuj?,

b.      by? kompletne,

c.       by? wolne od b??dów rachunkowych

d.      zawiera? co najmniej:

- okre?lenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego (faktury sprzeda?y),

- okre?lenie stron (nazwy, adresy) dokonuj?cych operacji gospodarczej,

- opis operacji oraz jej warto??,

- dat? dokonania operacji, a gdy dowód zosta? sporz?dzony pod inna dat? – tak?e dat? sporz?dzenia dowodu,

- podpis wystawcy oraz osoby, której wydano lub od której przyj?to sk?adniki aktywów,

- stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do uj?cia w ksi?gach rachunkowych przez wskazanie miesi?ca oraz sposobu uj?cia dowodu w ksi?gach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

7)      B??dy w dowodach ksi?gowych poprawia si? przez:

a.       wys?anie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu, zawieraj?cego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem w przypadku dowodów zewn?trznych obcych (otrzymanych od kontrahentów) i zewn?trznych w?asnych (przekazywanych w oryginale kontrahentom),

b.      skre?lenie b??dnej tre?ci lub kwoty w ca?o?ci (pojedynczych liter lub cyfr nie mo?na poprawia?) z utrzymaniem czytelno?ci skre?lonych wyrazów lub liczb, wpisanie tre?ci poprawnej oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty w przypadku dowodów wewn?trznych. Faktury VAT powinny zawiera? wszystkie cechy wymagane przepisami o podatku od towarów i us?ug. B??dy stwierdzone w zapisach ksi?gowych po zamkni?ciu miesi?ca poprawia si? przez wprowadzenie do ksi?g rachunkowych dowodu zawieraj?cego korekty b??dnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi.

8)      Dowody ksi?gowe powinny by? opisane i jednoznacznie wskazywa? rodzaj poniesionego kosztu lub wydatku inwestycyjnego.

2.      Dowody ksi?gowe kompletne i po uprzedniej akceptacji Kierownika projektu przekazywane s? do Kwestury.

3.      W przypadku projektów inwestycyjnych realizacja zobowi?zania poprzedzona jest sporz?dzeniem protoko?u odbioru wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 6.

4.      Ksi?gi rachunkowe prowadzone s? technik? komputerow? przy zastosowaniu programu „Mrówka”, który jest zgodny z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy o rachunkowo?ci.

5.      Ewidencja ksi?gowa prowadzona jest w rejestrach VAT z wydzieleniem wysoko?ci podatku. Podatek VAT naliczony rozliczany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

6.      Dokumentacja ksi?gowa przechowywana jest w siedzibie Uniwersytetu w uporz?dkowany sposób z podzia?em na miesi?ce i lata do 2013r.

7.      Przy zawieraniu umów z wykonawcami zewn?trznymi wobec Uniwersytetu, którzy b?d? realizowa? zadania wynikaj?ce z projektu wspó?finansowanego z funduszy, nale?y zamie?ci? zapis gwarantuj?cy Uczelni, na ka?dym etapie realizacji projektu, prawo przeprowadzenia audytu oraz niezb?dnych kontroli przez wyznaczonych pracowników Uniwersytetu lub inne podmioty kontrolne wskazane przez Rektora.

 

§ 10

Jednostka organizacyjna realizuj?ca projekt zobowi?zana jest do przechowywania kompletu kserokopii, w?a?ciwie opisanych i zatwierdzonych, dokumentów projektu.

 

  
Zarz?dzenie Nr  49

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: „Dla nauczycieli chemii w gimnazjum i szko?ach ponadgimnazjalnych”.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawoo szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM       w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Biologii studiów podyplomowych  w zakresie: „Dla nauczycieli chemii      w gimnazjum i szko?ach ponadgimnazjalnych”.
2. Studia podyplomowe otrzymuj? nazw?: „Nauczanie chemii w gimnazjum i szko?ach podadgimnazjalnych”.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Decyzje Rektora

 
Decyzja Nr 10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku

w sprawie: powo?ania wydzia?owych komisji ds. przegl?du warunków pracy.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy   z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.),    art. 23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy - Dz. U. Nr 24 poz. 141 z pó?n. zm.), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? wydzia?owe komisje ds. przegl?du warunków pracy w sk?adzie, okre?lonym  w za??czniku  do niniejszej decyzji.

§ 2
Wydzia?owe komisje ds. przegl?du  warunków pracy zobowi?zane s?:
1) przeprowadzi? przegl?dy w terminie   do 31 pa?dziernika ka?dego roku;
2) po zako?czeniu przegl?du niezw?ocznie z?o?y? sprawozdanie Komisji  Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy.

§ 3
Traci moc decyzja Nr 13 Rektora UWM  z 20 wrze?nia 2004 roku.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik do Decyzji Nr 10 Rektora UWM
z dnia 3 pa?dziernika 2005 r.
 
WYDZIA?OWE  KOMISJE
ds. PRZEGL?DU  WARUNKÓW  PRACY

I WYDZIA?  BIOIN?YNIERII  ZWIERZ?T
Przewodnicz?cy - Wojciech KORSAK, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
- dr in?. Wies?aw SOBOTKA, przedstawiciel Dziekana
- mgr in?. Krystyna FILIPOWICZ, przedstawiciel ZNP
- Stefan MIL, przedstawiciel ZNP KRN
- Tadeusz WÓ?KIEWICZ, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA, przedstawi-ciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK, przedstawiciel  Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- lek. med. Miros?aw  WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy 

II WYDZIA?  BIOLOGII
Przewodnicz?cy - mgr in?. Wies?awa KOLA-NO, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:
- mgr Zbigniew KUCZAWSKI, przedstawi-ciel  Dziekana
- Halina KOWALSKA, przedstawiciel ZNP
- dr Pawe? LORO, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Halina JAKUBIAK, przedstawiciel ZNP KRN
- Grzegorz ZAMY?LEWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA, przedstawi-ciel Dzia?u  BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- lek. med. Miros?aw  WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy

III WYDZIA?  GEODEZJI  I  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ
Przewodnicz?cy - dr in?. El?bieta LEWANDOWICZ, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
- mgr in?. Jerzy TRYSTU?A, przedstawiciel Dziekana
- dr in?. Andrzej DUMALSKI, przedstawiciel  ZNP
- mgr Krystyna DUBLASZEWSKA, przedstawiciel  ZNP KRN
- in?. Józef  ZIÓ?KOWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna  RYDZI?SKA, przedstawiciel Dzia?u BHP
IV WYDZIA?  HUMANISTYCZNY
Przewodnicz?cy - dr Lech KRAJEWSKI, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Irena PERESZCZAKO, Przedstawiciel Dziekana
- mgr Krystyna PUPKIEWICZ, przedstawiciel ZNP KRN
- Henryka PIÓRKOWSKA, przedstawiciel ZNP
- Stefan MIL, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Dzia?u BHP

V WYDZIA? KSZTA?TOWANIA ?RODOWISKA I  ROLNICTWA
Przewodnicz?cy - dr in?.  Jerzy  SMO?UCHA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:
- dr Ewa JASTRZ?BSKA, przedstawiciel Dziekana
- dr hab. Barbara ADOMAS, przedstawiciel  ZNP
- Ryszard KOTEWICZ, przedstawiciel ZNP KRN
- dr in?. S?awomir SMÓLCZY?SKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Leszek JUSZKIEWICZ, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna  BARCI?SKA, przedstawi-ciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK, przedstawiciel  Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- lek. med. Miros?aw WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy
- Krzysztof  TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.
VI WYDZIA?  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI
Przewodnicz?cy - Ró?a ?MIECH, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz  przedstawiciel ZNP KRN
Cz?onkowie:  
- Julia MA?ASZKIN przedstawiciel Dziekana
- mgr Maria BULI?SKA, przedstawiciel  ZNP
- Jerzy OSSOWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

VII WYDZIA?  MEDYCYNY  WETERYNARYJNEJ
Przewodnicz?cy - dr wet. Dariusz BARSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Miros?aw MICHALSKI, przedstawiciel Dziekana
- mgr in?. Krystyna CIE?LAR, przedstawiciel ZNP
- mgr Danuta PUNDA, przedstawiciel ZNP KRN
- dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZY?SKA, przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- Andrzej DABROWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?.  Monika RYBKA, przedstawiciel Dzia?u BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- Krzysztof  TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.
- lek. med. Miros?aw WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy

VIII WYDZIA?  NAUK   EKONOMICZNYCH
Przewodnicz?cy - dr in?. Antoni  BARTNIK, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- mgr Piotr OR?OWSKI, przedstawiciel Dziekana
- dr Wac?aw SKLINSMONT, przedstawiciel  ZNP
- Gra?yna STANKIEWICZ, przedstawicie  ZNP KRN
- Zdzis?aw GO?DZIEWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Monika RYBKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

IX WYDZIA?  NAUK  SPO?ECZNYCH   I  SZTUKI
Przewodnicz?cy - Adam WOLNIAKOWSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- Franciszek LEKOWSKI, przedstawiciel Dziekana
- mgr Bogdan O?KO, przedstawiciel ZNP KRN
- dr in?. Teresa PIETRASZEK, przedstawiciel ZNP
- mgr Helena MARTYNIAK, przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- mgr in?. Andrzej BIEDAWSKI, przedstawi-ciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Dzia?u BHP

X WYDZIA?  NAUK  TECHNICZNYCH
Przewodnicz?cy - dr in?. Janusz MICHALSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:     
- Roman ?UKJAN, przedstawiciel Dziekana
- mgr in?. Miros?aw SITARSKI, przedstawi-ciel ZNP
- dr in?. Jaros?aw SZUSZKIEWICZ, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- mgr Maria FALISZEWSKA, przedstawiciel  ZNP KRN
- Ryszard WALAUGO, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedstawiciel Dzia?u  BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- mgr in?. Mariusz GOLAKOWSKI, przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.
- lek. med. Miros?aw WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy
- in?. Mariusz GOLAKOWSKI, przedstawi-ciel Zespo?u ds. ppo?.

XI WYDZIA?  NAUKI  O  ?YWNO?CI
Przewodnicz?cy - Piotr KALINOWSKI, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
- mgr in?. Adam ZINKIEWICZ, przedstawiciel Dziekana
- Maria IGLI?SKA, przedstawiciel ZNP
- Krystyna DUBLASZEWSKA, przedstawi-ciel ZNP KRN
- Miros?aw STANKIEWICZ, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Monika RYBKA, przedstawiciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK, przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- lek. med. Miros?aw WAWRYK, S?u?ba Medycyny Pracy

XII   WYDZIA?  OCHRONY  ?RODOWISKA  I  RYBACTWA
Przewodnicz?cy - dr Roman G?A?EWSKI, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr in?. Gra?yna FURGA?A-SELEZNIOW, przedstawiciel Dziekana oraz przedstawiciel  ZNP
- mgr El?bieta BORKOWSKA, przedstawiciel ZNP KRN
- dr hab. Dariusz KUCHARCZYK, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- in?. Jan WRÓBLEWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA, przedstawiciel Dzia?u BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA, przedstawi-ciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

XIII WYDZIA? PRAWA I ADMINISTRACJI
Przewodnicz?cy - mgr in?. Katarzyna HUMI?SKA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Janusz OR?OWSKI, przedstawiciel Dziekana
- dr in?. Dorota ULATOWSKA-RAKOWSKA, przedstawiciel  ZNP
- mgr Zoryna SZMALC, przedstawiciel ZNP KRN
- mgr ROBERT PODSTAWSKI, przedstawi-ciel  NSZZ „Solidarno??”
- in?. Stanis?aw CIBOROWSKI, przedstawi-ciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Dzia?u BHP

XIV   WYDZIA?  TEOLOGII
Przewodnicz?cy - mgr Magdalena BIA?ACH, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- ks. mgr  Ludwik  KANIUGA, przedstawiciel Dziekana
- Anna FERENC, przedstawiciel ZNP KRN
- Jerzy OSSOWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Dzia?u BHP

XV STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU, STUDIM J?ZYKÓW OBCYCH
Przewodnicz?cy - ?ucja PASZEK, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- mgr Grzegorz DUBIELSKI, Przedstawiciel Rektora
- mgr Maria PI?TCZAK, przedstawiciel ZNP
- mgr Robert PODSTAWSKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- mgr Jerzy DANILUK, przedstawiciel  ZNP KRN
- Jerzy OSSOWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Dzia?u BHP

XVI BIBLIOTEKA  G?ÓWNA
Przewodnicz?cy - mgr Maria Ewa KORCZAKOWSKA, Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr in?. W?odzimierz SEBASTYA?SKI, przedstawiciel Dyrektora
- El?bieta STRZELCZYK, przedstawiciel  ZNP
- Mgr Franciszka ORZESZKOWSKA, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Krystyna WÓ?KIEWICZ-?EBROWSKA, Przedstawiciel ZNP KRN
- Grzegorz ZAMY?LEWSKI, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna BARCI?NSKA, przedstawiciel Dzia?u BHP

XVII ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w ???anach i  STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w  Ba?dach
Przewodnicz?cy – Edward MAJEWSKI, Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- mgr in?. Dariusz RAUBO, przedstawiciel  Dyrektora, przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Barbara SEPCZY?SKA, przedstawiciel ZNP
- Maria PASEK, przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Anna FERENC, przedstawiciel ZNP KRN
- S?awomir PONIKOWSKI, przedstawiciel Zwi?zku Pracowników Rolnictwa w RP
- in?. MONIKA RYBKA, przedstawiciel Dzia?u BHP


Decyzja Nr 11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Oceniaj?cej oraz wydzia?owych komisji  dokonuj?cych okresowych ocen nauczycieli akademickich.

Na podstawie  art. 104 ustawy  wymienionej  w art. 276 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:
     
§ 1
Powo?uje si? wydzia?owe komisje dokonuj?ce okresowych ocen nauczycieli akademickich w sk?adzie:

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
Przewodnicz?cy - dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM
Cz?onkowie:     
- prof. zw. dr hab. Jerzy Strze?ek, dr h.c.
- prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.
- prof. dr hab. Danuta Strusi?ska
- prof. dr  hab. Krystyna Iwa?czuk-Czernik
- prof. dr hab. Jan Tywo?czuk, prof. zw.
- dr Cezary Purwin
- dr Tomasz Daszkiewicz
- prof. dr hab. Antoni Jarczyk, prof. zw.      -  przedst. ZNP Feder.
- dr Stanis?aw Milewski – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego        

Wydzia?  Biologii
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski
Cz?onkowie: 
- prof. dr hab. Jadwiga Prza?a
- prof. dr hab. Maria Dynowska
- prof. dr hab. Roman Zieli?ski
- prof. dr hab. Krystyna ?ó?towska
- dr Jolanta Szlachciak
- dr  Jacek Nowakowski
- dr Pawe? Loro – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- Alina Szarejko – przedst. ZNP Federacja
- Dr Beata Jarmo?owska – przedst. ZNP KRN
- Marzena Wiechowska – przedst. Samorz?du Studenckiego 

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Przewodnicz?cy - dr hab. in?. Krzysztof  ?wi?tek, prof. UWM
Cz?onkowie:        
- prof. dr hab. in?. Ryszard Cymerman, prof. zw.
- prof. dr hab. in?. Idzi Gajderowicz, prof. zw.
- prof. dr hab. in?. Stanis?aw Oszczak, prof. zw.
- prof. dr hab. in?. Stanis?aw Surowiec, prof. zw.
- prof. dr hab. in?. Sabina ?róbek, prof. zw.
-  dr hab. Zygmunt  Paszotta, prof. UWM
- dr hab. in?. W?adys?aw D?browski, prof. UWM
- dr in?. Barbara G?sowska  - przedst. NSZZ ”Solidarno??”
- dr in?. Jacek Lamparski – przedst. ZNP Federacja
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia? Humanistyczny
Przewodnicz?cy - dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
Cz?onkowie: 
- prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk, prof. zw.
- prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
- prof. dr hab. Leontij Mironiuk
- dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM
- prof. dr hab. Walenty Pi?at, prof. zw.
- prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, prof. zw.
- dr  Iwona Ndiaye – przedst. ZNP KRN
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia?  Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.
Cz?onkowie:   
- prof. dr hab. Wojciech Budzy?ski, prof. zw.
- prof. dr hab. Zdzis?aw Cie?ko, prof. zw.
- prof. dr hab. Zdzis?aw Kawecki
- prof. dr hab. Dolores-Ciepielewska, prof. zw.
- prof. dr hab. Lech Smoczy?ski, prof. zw.
- prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
- dr in?. Urszula Puczel
- dr Danuta Kowalska - przedst. ZNP Federacja
- dr in?. S?awomir Smólczy?ski – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego       
   
Wydzia? Matematyki i Informatyki
Przewodnicz?cy - dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
Cz?onkowie:        
- prof. dr hab. Nikolai Lepechinski
- prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.
- dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM
- dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM
- dr Bernard Kasietczuk
- mgr Maria Buli?ska – przedst. ZNP  Federacja
- dr Andrzej Czarnecki – przedst. NSZZ „Solidarno??”
-  mgr Krystyna  Dublaszewska – przedst. ZNP KRN
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego 
   
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Wojciech Szweda, prof. zw.
Cz?onkowie:        
- prof. dr hab. Maciej Gaj?cki, prof. zw.
- prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.
- prof.  dr hab. Zygmunt Kuleta, prof. zw.
- prof. dr hab. Miros?aw ?akomy, prof. zw.
- prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz, prof. zw.
- prof. dr hab. S?awomir  Zdu?czyk
- dr  hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM
- dr wet. Marek Ja?y?ski
- dr Anna Spodniewska – przedst. ZNP Federacja
- dr. Ewa Skorska-Wyszy?ska – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia? Nauk  Ekonomicznych
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.
Cz?onkowie:        
- prof. dr hab. Dymitr Kaliszewicz, prof. zw.
- prof. dr hab. Marianna D?bniewska, prof. zw.
- prof. dr hab. Teresa ?aguna, prof. zw.
- prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
- dr hab. Anna ?api?ska, prof. UWM
- dr Wac?aw Sklinsmont – przedst. ZNP Federacja
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski, prof. zw.
Cz?onkowie:  
- prof. Benedykt B?o?ski, prof. zw.
- prof. zw. dr hab. Kazimierz Kwieci?ski
- prof. Tadeusz  Nied?wied?
- prof. dr hab. Serhiy Vasyuta, prof. zw.
- dr hab. Czes?aw Kosakowski, prof. UWM
- dr Teresa Astramowicz-Leyk
- dr Beata Tomaszewska-Ho?ub
- dr Teresa Pietraszek – przedst. ZNP Federacja
- dr Izabela Szatrawska – przedst. ZNP KRN
- mgr Helena Martyniak – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia? Nauk Technicznych
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. in?. Tadeusz Rawa
Cz?onkowie:        
- prof. dr hab. in?. Danuta Domska
- prof. dr hab. in?. Ryszard Michalski
- prof. dr hab. in?. Leszek Mieszkalski, prof. zw.
- prof. dr hab. in?. Janusz Piechocki
- dr hab. in?. Zygmunt Wierci?ski, prof. UWM
- dr in?. Piotr Mazur – przedst. ZNP Federacja
- mgr Maria Osi?ska – przedst. ZNP KRN
- dr in?. Jaros?aw Szuszkiewicz – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany  przedstawiciel Samorz?du Studenckiego 

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci    
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Stefan Ziajka, prof. zw.
Cz?onkowie:
- prof. dr hab. Andrzej  Babuchowski
- prof. dr hab. W?odzimierz  Bednarski, prof. zw.
- prof. dr hab. Jerzy Borowski
- prof. dr hab. W?adys?aw Chojnowski
- prof. dr hab. Marek Cierach
- prof. dr hab. Jerzy Dziuba, prof. zw.
- prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski, prof. zw.
- prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
- dr hab. Jan K?obukowski, prof. UWM
- dr hab. ?ucja ?aniewska-Trokenheim, prof. UWM –  ZNP Fed.
- dr hab. Lidia Zander, prof. UWM
- dr in?. Miros?awa Karpi?ska-Tymoszczyk– przedst. NSZZ „Solidarno??”
- El?bieta Bomba – przedst. Samorz?du Studenckiego

Wydzia?  Ochrony ?rodowiska  i  Rybactwa
Przewodnicz?cy - dr hab. Miros?aw Krzemieniewski, prof. UWM
Cz?onkowie: 
- prof. dr hab. Jan Glogowski, prof. zw.
- prof. dr hab. Miros?aw ?uczy?ski, prof. zw.
- prof. dr hab. Zbigniew Endler
- prof. dr hab. Andrzej Martyniak
- prof. dr hab. Izabela Zmys?owska
- dr in?. Piotr Hliwa
- dr in?. Marcin Zieli?ski
- dr Ewa Paturej – przedst. ZNP Federacja
- dr  in?. Dariusz Kucharczyk – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego
 
Wydzia? Prawa i Administracji
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Stanis?aw Pikulski, prof. zw.
Cz?onkowie: 
- prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski
- prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
- dr hab. Wies?aw P?ywaczewski, prof. UWM
- dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM
- dr Eugeniusz Hul
- dr El?bieta Z?bek
- mgr in?. Katarzyna Humi?ska – przedst. ZNP KRN
- mgr Jerzy Aki?cza – przedst.. NSZZ „Solidarno??”
- delegowany przedstawiciel Samorz?du Studenckiego

Wydzia? Teologii
Przewodnicz?cy - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw.
Cz?onkowie:        
- ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
- ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
- ks. dr hab. Bogdan Matysiak
- ks. dr Jan Guzowski
- ks. dr Piotr Duksa
- Piotr Godle? – przedst. Samorz?du Studenckiego

§ 2
Powo?uje si? Komisj? Oceniaj?c? Nauczycieli Akademickich w jednostkach mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych w sk?adzie:
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Janusz Piechocki
Cz?onkowie:        
- mgr Ewa Or?owska
- mgr Hanna Sawicka
- mgr Nina Zieli?ska
- mgr Maria Pi?tczak – przedst. ZNP Federacja
- mgr  Teresa Naru? – przedst. ZNP – Federacja
- mgr Irena Korcz-Bomba?a – przedst. ZNP – KRN
- mgr Franciszka Orzeszkowska – przedst. „Solidarno?ci”

§ 3
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Oceniaj?c? w sk?adzie:
Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Gabriel For-do?ski, prof. zw.
Cz?onkowie:
- prof. dr hab. Henryk Brzostowski
- prof. dr hab.  Jan Brzozowski, prof. zw.
- prof. dr hab. Janusz Guziur
- prof. dr hab. Stanis?aw Kawula, prof. zw.
- prof. dr hab. El?bieta Kucka , prof. zw.
-  prof. dr hab. Marek Markowski
- prof. dr hab. Mikalai Miatselski
- ks. prof. dr hab. W?adys?aw Nowak, prof. zw.
- prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa
- prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
- prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.
- prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
- prof. dr hab. Lidia W?do?owska
- prof. dr hab. in?. Zbigniew Wi?niewski, prof. zw.
- dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM      – przedst. ZNP KRN
- dr hab. Grzegorz Sowi?ski, prof. UWM    – przedst. ZNP Federacja
- dr  Zbigniew Korejwo – przedst. NSZZ „Solidarno??”
- mgr Anna  Sobota – przedst. jednostek mi?dzywydzia?owych
- delegowany przedstawiciel samorz?du studenckiego.

Uczelniana Komisja Oceniaj?ca dokonuje swych czynno?ci ka?dorazowo przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydzia?u (jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych), jak ni?ej:

Wydzia? Bioin?ynierii  Zwierz?t
- prof. dr hab. Ryszard  Tomczy?ski
- dr hab. Krzysztof  Lipi?ski, prof. UWM
- dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM
- dr Jan  Mici?ski

Wydzia?  Biologii
- prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.
- prof. dr  hab. Tadeusz Korniak
- dr hab. Alicja Boro?, prof. UWM
- dr Tadeusz Kami?ski

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
- dr hab. in?. Waldemar Kami?ski, prof. UWM
- dr hab. in?. Andrzej Nowak, prof. UWM
- dr hab. Zofia Rzepecka
- dr in?. Miros?aw Grala

Wydzia? Humanistyczny
- dr hab. Józef D?bowski, prof. UWM
- dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres?awcew
- dr hab. Irena Rudziewicz, prof. UWM
- dr Andrzej Korytko

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
- prof. dr hab. Józef  Koc, prof. zw.
- prof. dr hab. Leszek Rogalski, prof. zw.
- prof. dr hab. Maria Wanic
- prof. dr hab. Brygida  Wróblewska – Wierzbicka, prof. zw.

Wydzia?  Matematyki i Informatyki
- prof. dr hab. Irina Dymnikowa
- dr hab. Michai? Borsuk, prof. UWM
- dr hab. Andrzej Orlicki, prof. UWM
- dr Kazimierz Sienkiewicz

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Wojciech Brzeski, prof. zw.
- prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz, prof. zw.
- prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw.
- dr wet. Przemys?aw Sobiech

Wydzia? Nauk Ekonomicznych
- prof. dr hab. Miros?aw ?aguna, prof. zw.
- dr hab. Dariusz Waldzi?ski, prof. UWM
- dr hab. Wies?awa Olkowska, prof. UWM
- dr Zbigniew Warzocha

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
- prof. UWM Leszek Szarzy?ski
- dr hab. Arkadiusz ?ukowski, prof. UWM
- dr hab. Amadeusz Krause
- dr Krzysztof Kabzi?ski

Wydzia? Nauk Technicznych
- prof. dr hab. in?. Jan Pawlak
- dr hab. in?. Tadeusz Bieniaszewski, prof. UWM.
- dr hab. in?. Iurii  Dobrianskyi
- dr hab. in?. Chi Tran , prof. UWM

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
- prof. dr hab. Zbigniew ?mietana, prof. zw.
- prof. dr hab. Jerzy Szpendowski
- dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM
- dr in?. Iwona Konopka

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i  Rybactwa
- dr hab. Ma?gorzata Jankun-Wo?nicka, prof. UWM
- dr hab. Marek Kruk, prof. UWM
- dr in?. Dariusz Kucharczyk, prof. UWM
- dr in?. Jaros?aw Pesta

Wydzia? Prawa i Administracji
- prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. zw.
- dr hab. Bronis?aw M?odziejowski, prof. UWM
- dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
- dr Urszula Szyma?ska

Wydzia? Teologii
- ks. dr hab. Stanis?aw Bafia, prof. UWM
- ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
- prof. dr hab. Micha? Wojciechowski
- dr Maria ?udczak

Jednostki Mi?dzywydzia?owe i Ogólnouczelniane
- prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.
- dr Danuta Konieczna
- dr Robert Podstawski
- dr Teresa Zakrzewska

§ 4
1. Wymienione w niniejszej decyzji komisje powo?uje si? na okres do 31 sierpnia 2008 roku.
2. Podstawowe kryteria oceny i tryb okresowego oceniania nauczycieli akademickich zawarte s? w Statucie Uniwersytetu War-mi?sko- Mazurskiego w Olsztynie.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie: podzia?u kompetencji pomi?dzy rektorem a prorektorami.

Na podstawie art. 66 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U.  z 2005 roku Nr 164, poz. 1365) stanowi si?,  co nast?puje.

§ 1
Rektor reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz  – w kraju i za granic?.

§ 2
Ustala si? podzia? kompetencji pomi?dzy rektorem i prorektorami, jak ni?ej:

R E K T O R
1. Nadzoruje i koordynuje zarz?dzanie uczelni?.
2. Zwo?uje i przewodniczy posiedzeniom Senatu, zasi?ga opinii Senatu w szczególno?ci w zakresie celów strategicznych, rozwoju uczelni, spraw osobowych, maj?tkowych i ekonomicznych.
3. Prowadzi polityk? kadrow? w zakresie:
1) powo?ywania:
a) kierowników wydzia?owych jednostek organizacyjnych,
b) kierowników jednostek mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych oraz dyrektora Biblioteki G?ównej,
c) kanclerza i kwestora Uniwersytetu,
d) w?adz spó?ek jednoosobowych i fundacji Uniwersytetu,
2) mianowania na stanowiska profesorów nadzwyczajnych,
3) wyst?powania z wnioskami w sprawie mianowania na stanowiska profesorów zwyczajnych.
4. W zakresie bie??cego funkcjonowania i rozwoju strukturalnego uczelni, stosownie do zada? statutowych i celów rozwojowych:
1) nadzoruje i inicjuje zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu,
2) nadzoruje wykorzystanie ?rodków finansowych, przeznaczonych na dzia?alno?? dydaktyczn? i badania naukowe,
3) nadzoruje przygotowywanie projektów rozwoju Uniwersytetu.
5. Inicjuje i nadzoruje doskonalenie Statutu Uniwersytetu oraz regulaminów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
6. Dokonuje rozdzia?u ?rodków finansowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu oraz kontroluje jego realizacj?.
7. Uchyla decyzj? kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu sprzeczn? z ustaw? „Prawo o szkolnictwie wy?szym”, Statutem, uchwa?? Senatu, uchwa?? rady tej jednostki, regulaminami lub innymi przepisami wewn?trznymi Uniwersytetu lub naruszaj?c? wa?ny interes Uniwersytetu.
8. Zawiesza wykonanie uchwa?y Senatu naruszaj?cej przepisy ustawy „Prawo   o szkolnictwie wy?szym” lub Statutu Uniwersytetu lub naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu i w terminie 14 dni od jej podj?cia zwo?uje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa?y.
9. Wspó?pracuje z komisjami senackimi    i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Komisj? Statutow?.

PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA
1. Pe?ni funkcj? I Zast?pcy Rektora.
2. Prowadzi polityk? edukacyjn? i organizuje dydaktyk? w Uniwersytecie.
3. Nadzoruje funkcjonowanie zamiejscowych o?rodków dydaktycznych.
4. Dba o uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów i poziomów kszta?cenia.
5. Odpowiada za jako?? kszta?cenia.
6. Przewodniczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
7. Reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
8. Kieruje kszta?ceniem na studiach doktoranckich.
9. Inicjuje tworzenie nowych kierunków kszta?cenia.
10. Sprawuje nadzór nad rekrutacj? na studia  I, II i III stopnia.
11. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do pracowników Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego, Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjne-go w Braniewie, Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku i Mi?dzynarodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie oraz nadzoruje funkcjonowanie tych jednostek.
12. W imieniu Rektora pe?ni nadzór nad funkcjonowaniem Gimnazjum Nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów  w Olsztynie oraz XII Liceum Ogólno-kszta?c?cego Akademickiego im. Mariii Georga Dietrichów w Olsztynie.
13. Podejmuje decyzje dotycz?ce legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic?.
14. Sprawuje nadzór nad poprawno?ci? wystawianych dyplomów uko?czenia studiów oraz podpisuje je w imieniu rektora.
15. Nadzoruje rozliczanie obci??e? dydaktycznych nauczycieli akademickich.
16. We wspó?pracy z Kanclerzem nadzoruje prac? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.
17. Wspó?pracuje z komisjami senackimi,    a w szczególno?ci z Komisj? ds. Dydaktycznych, Komisj? Rozwoju Uczelni      i Bud?etu oraz Komisj? Statutow?.

PROREKTOR ds. ROZWOJU  UCZELNI
1. Wspó?pracuje z Rektorem w zakresie rozwoju uczelni i doskonalenia jej struktury organizacyjnej.
2. Koordynuje prace w zakresie rozwoju kadry i uprawnie? akademickich.
3. We wspó?pracy z prorektorem ds. kszta?cenia odpowiada za stan kadry do prowadzenia poszczególnych kierunków studiów.
4. Mianuje pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska asystentów, adiunktów oraz mianuje pracowników dydaktycznych i naukowych.
5. Zawiera umowy o prac? z nauczycielami akademickimi we wszystkich grupach za-trudnienia oraz z pracownikami Biblioteki G?ównej.
6. Zawiera umowy o prac? z zatrudnionymi na wydzia?ach i w jednostkach mi?dzywydzia?owych pracownikami nie b?d?cymi nauczycielami akademickimi z wy??czeniem pracowników dziekanatów.
7. Tworzy kryteria oceny pracowników oraz nadzoruje okresowe oceny.
8. Przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniaj?cej ds. Nauczycieli Akademickich.
9. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne nauczy-cieli akademickich oraz wspó?pracuje    z Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Komisj? Dyscyplinarn? Nauczycieli Akademickich.
10. Wyra?a zgod? na odbycie przez pracowników zagranicznych i krajowych sta?y naukowych.
11. Nadzoruje ochron? informacji niejawnych w Uniwersytecie oraz ochron? danych osobowych.
12. Kieruje polityk? uczelni w sprawach socjalno-bytowych pracowników.
13. Wspó?pracuje ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi w Uniwersytecie we wszystkich sprawach dotycz?cych pracowników Uniwersytetu.
14. Odpowiada za stan bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej.
15. Zatwierdza dokumenty dotycz?ce spraw         z zakresu warunków pracy.
16. Wspó?pracuje z Uczelnian? Komisj? Inwentaryzacyjn?, rozpatruje wnioski tej komisji i podejmuje stosowne decyzje w za-kresie jej w?a?ciwo?ci dzia?ania.
17. We wspó?pracy z Kanclerzem nadzoruje funkcjonowanie Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych.
18. Wspó?pracuje z komisjami senackimi, a w szczególno?ci z Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu oraz Komisj? ds. Kadrowych.

PROREKTOR  ds.  NAUKI
i  WSPÓ?PRACY  REGIONALNEJ
1. Kieruje dzia?alno?ci? naukow? w Uniwersytecie.
2. Organizuje i koordynuje funkcjonowanie uczelnianego programu badawczego.
3. Inicjuje, wspomaga i nadzoruje oraz wnioskuje w sprawach o finansowanie dzia?alno?ci badawczej ze ?rodków: bud?etu centralnego, fundacji krajowych i zagranicznych, podmiotów gospodarczych, programów europejskich i ?wiatowych, programów regionalnych oraz z innych ?róde?.
4. Nadzoruje proces podzia?u i wydatkowania ?rodków finansowych przeznaczonychna badania naukowe.
5. Nadzoruje rozliczanie tematów i zada? badawczych, nadzoruje opracowywanie uczelnianej i wydzia?owych rocznych syn-tez wyników bada? naukowych oraz wspiera dzia?alno?? publikacyjn? wyników bada? naukowych.
6. Inicjuje i koordynuje dzia?alno?? badawcz? jednostek organizacyjnych wydzia?ów     i jednostek mi?dzywydzia?owych Uniwersytetu.
7. Wspó?pracuje z Rektorem, Kanclerzem  i Kwestorem w zakresie kszta?towania polityki finansowej Uniwersytetu.
8. Nadzoruje prace nad za?o?eniami planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
9. Nadzoruje tworzenie wydzia?owych planów rzeczowo-finansowych dzia?alno?ci badawczej, wnioskowanie i zakupy aparatury badawczej, dzia?alno?? specjalistycznych laboratoriów, pracowni oraz stacji do?wiadczalnych.
10. Podejmuje decyzje w sprawie finansowania wydawnictw UWM.
11. Podejmuje decyzje w sprawie zakupów ?rodków trwa?ych oraz warto?ci niematerialnych i prawnych.
12. Nadzoruje uczelnian? ofert? naukow?    w zakresie: promocji wyników bada?, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdra?ania wyników bada? i dzia?alno?ci eksperckiej.
13. Wyra?a zgod? na krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne pracowników oraz przyjazdy go?ci z zagranicy.
14. Nadzoruje wspó?prac? uczelni ze spó?kami, fundacjami i stowarzyszeniami pro-wadz?cymi dzia?alno?? z udzia?em Uniwersytetu.
15. Nadzoruje funkcjonowanie terenowych stacji dydaktyczno-badawczych.
16. Udziela zezwole? na organizacj? imprez naukowych (sympozja, konferencje, kongresy i zjazdy naukowe) oraz na udzia? pracowników uczelni w tych imprezach.
17. Reprezentuje uczelni? we wspó?pracy   z Fundacj? im. M. Oczapowskiego.
18. We wspó?pracy z Kanclerzem nadzoruje funkcjonowanie Biura ds. Nauki oraz Biura ds. Wspó?pracy Regionalnej i Programów Europejskich.
19. Wspó?pracuje z komisjami senackimi       i uczelnianymi, a w szczególno?ci z Komisj? ds. Nauki, Komisj? ds. Wspó?pracy    z Zagranic? oraz Komisj? Rozwoju Uczelni i Bud?etu.

PROREKTOR  ds.  STUDENCKICH
1. Nadzoruje i kontroluje realizacj? toku studiów w Uniwersytecie, w szczególno?ci programy kszta?cenia, dyscyplin? realizacji zaj?? dydaktycznych, internetow? informacj? o planach i programach studiów, warunki lokalowe s?u??ce procesowi dydaktycznemu.
2. Organizuje rekrutacj? na studia stacjonarne i niestacjonarne.
3. Podejmuje decyzje w sprawie studenckich odwo?a? od decyzji dziekana.
4. Podejmuje decyzje w sprawie odwo?a? kandydatów na studia od decyzji wydzia?owych komisji rekrutacyjnych o nieprzyj?ci na studia – na podstawie stosownego wniosku Uczelnianej Komisji Odwo?awczej.
5. Nadzoruje tworzenie i funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej  dla studentów – w ramach krajowych i za-granicznych programów.
6. Sprawuje nadzór nad przyznawaniem i wyp?acaniem ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów.
7. Nadzoruje ubezpieczenia studentów     od nieszcz??liwych wypadków.
8. Nadzoruje sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów.
9. Organizuje i nadzoruje gospodark? ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi.
10. Wspó?pracuje z samorz?dem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi, przeznacza ?rodki materialne na ich dzia?alno?? oraz przyjmuje sprawozdanie         i rozliczenie z przyznanych ?rodków materialnych.
11. Podejmuje decyzje w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich.
12. Podejmuje decyzje w sprawie uchylenia uchwa?y organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodnej z przepisami usta-wy i Statutem.
13. Udziela zezwole? na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie uczelni.
14. Sprawuje opiek? nad wszelkimi formami ?ycia kulturalnego, spo?ecznego i sportowego studentów.
15. Koordynuje dzia?alno?? sportowo-rekreacyjn? w Uniwersytecie.
16. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do pracowników Studium J?zyków Obcych oraz pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Nadzoruje wspó?prac? uczelni z AZS.
17. Sprawuje nadzór nad kszta?ceniem i sprawami socjalno-bytowymi studentów nie-pe?nosprawnych.
18. Nadzoruje dzia?alno?? studenckich kó? naukowych.
19. Wspó?pracuje z fundacjami zajmuj?cymi si? sprawami studentów.
20. Nadzoruje sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów oraz wspó?pracuje    z Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisj? Dyscyplinarn? ds. Studentów.
21. Sprawuje nadzór nad uczelnian? (LAN)i ?rodowiskow? (OLMAN) sieci? informatyczn?.
22. Wspó?pracuje z Regionalnym Centrum Informatycznym.
23. Nadzoruje sprawy dotycz?ce studenckich wyjazdów zagranicznych.
24. Wspó?pracuje z Senack? Komisj? ds. Dydaktycznych.

PROREKTOR  ds.  PROMOCJI  UCZELNI
1. Nadzoruje dzia?alno?? informacyjno-promocyjn? Uniwersytetu.
2. Kieruje kszta?ceniem na studiach podyplomowych.
3. Nadzoruje dzia?alno?? Biblioteki G?ównej.
4. Wspó?pracuje z Rad? Biblioteczn?.
5. Nadzoruje dzia?alno?? Wydawnictwa Uniwersytetu.
6. Wspó?pracuje z Kolegium Wydawniczym.
7. Organizuje tworzenie planów wydawniczych i nadzoruje ich realizacj?.
8. Pe?ni funkcj? prze?o?onego w odniesieniu do pracowników Akademickiego Centrum Mediów oraz nadzoruje funkcjonowanie Centrum.
9. Czuwa nad organizacj? i realizacj? kszta?cenia studentów w ramach krajowych i za-granicznych programów edukacyjnych.
10. Wspó?pracuje z Rektorem w zakresie nadzorowania wspó?pracy Uniwersytetu z za-granic?.
11. Nadzoruje funkcjonowanie Archiwum Uczelnianego.
12. Organizuje i nadzoruje prace nad dokumentacj? historyczn? Uniwersytetu oraz nadzoruje Muzeum Uniwersyteckie.
13. Wspó?pracuje z Rad? Archiwaln?.
14. Wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem Absolwentów oraz koordynuje dzia?ania maj?ce na celu utrzymanie wi?zi z absolwentami.
15. Nadzoruje funkcjonowanie Biuletynu In-formacji Publicznej (BIP).
16. Nadzoruje funkcjonowanie internetowej strony UWM.
17. Udziela zezwole? na u?ywanie symboli Uniwersytetu – przede wszystkim god?a, znaku graficznego (logo) oraz nazwy uczelni.
18. We wspó?pracy z Kanclerzem nadzoruje funkcjonowanie Biura ds. Informacji i Pro-mocji Uczelni.
19. Wspó?pracuje z Senack? Komisj?         ds. Wspó?pracy z Zagranic?.

§ 3
Traci moc Decyzja Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z 1 wrze?nia 2003 r. w sprawie podzia?u czynno?ci mi?dzy rektorem  i prorektorami.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie: nadania Statutu GimnazjumNr 23 Akademickiemu im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib? w Olsztynie.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z pó?n. zm.) stanowi  si?, co nast?puje:

§ 1
Gimnazjum Nr 23 Akademickiemu im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib? w Olsztynie nadaje si? Statut w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania  z moc? obowi?zuj?c? od 1 pa?dziernika  2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 listopada 2005 roku


w sprawie: nadania Statutu XII Liceum Ogólnokszta?c?cemu Akademickiemu im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib?  w Olsztynie.

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z pó?n. zm.) stanowi  si?, co nast?puje:

§ 1
XII Liceum Ogólnokszta?c?cemu Akademickiemu im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib? w Olsztynie nadaje si? Statut w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania  z moc? obowi?zuj?c? od 1 pa?dziernika 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 15

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: wynagradzania cz?onków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich.

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó?owego trybu przeprowadzania czynno?ci    w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post?powaniu o nadanie tytu?u profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) stanowi si? co na-st?puje:

§ 1
Rada Wydzia?u powo?uje komisje przeprowadzaj?ce egzaminy doktorskie w zakresie:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadaj?cej tematowi rozprawy doktorskiej - spo?ród cz?onków rady jednostki organizacyjnej posiadaj?cych tytu? profesora, stopie? doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
2) dyscypliny dodatkowej - spo?ród osób posiadaj?cych tytu? profesora, stopie? doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
3) j?zyka obcego nowo?ytnego.

§ 2
1. Cz?onkom komisji, przeprowadzaj?cym egzaminy, o których mowa w § 1 przys?uguje wynagrodzenie jednorazowe w wysoko?ci 150 % stawki obowi?zuj?cej w danym roku akademickim za godzin? ponad-wymiarow? na stanowisku profesora zwyczajnego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyp?aca si? ze ?rodków w?asnych jednostki organizacyjnej powo?uj?cej komisjedo przeprowadzenia egzaminów doktorskich.

§ 3
Wykaz osób uprawnionych do wynagrodzenia zatwierdza dziekan wydzia?u.

 § 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 7815 razy (w tym z UWM 1017 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa